LuatVietnamLogo

Chưa có chứng chỉ, có được xuất hóa đơn "thiết kế xây dựng"?

Cập nhật 15/10/2020 | Đăng tải: LVN.5067

hoi Trần Thái
Công ty tôi là công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng. Công ty chưa đăng ký chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy, công ty có được phép xuất hóa đơn GTGT về thiết kế xây dựng không?

luat Phòng TT-HT của Cục Thuế Bình Định:

- Tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

- Tại khoản 1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.”

- Tại số thứ tự số 115, 116 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì ngành, nghề “115 Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng”“116 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng có phát sinh doanh thu cung cấp dịch vụ thiết kế xây dựng cho khách hàng thì phải lập hóa đơn GTGT theo quy định. Trường hợp đơn vị chưa đăng ký chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

Phòng TT-HT của Cục Thuế Bình Định trả lời độc giả Trần Thái được biết. Trường hợp còn vướng mắc, ông vui lòng liên hệ số điện thoại 0256.3821944 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT để được hỗ trợ, giải đáp.

Xem thêm