LuatVietnam

Lược đồ | Chứng từ khấu trừ thuế

Tổng số 15 bản ghi | Cập nhật đến: 21-Jul-2022

Từ 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế sẽ không dùng bản giấy và được cấp ngay khi khấu trừ thuế TNCN (Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP), thay vì quy định trước đây tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC chỉ cho phép cấp khi người bị khấu trừ thuế có yêu cầu

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2022 Điều 31 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP - Cấp chứng từ ngay khi khấu trừ thuế

Quy định mới tại Điều 31 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 yêu cầu đơn vị chi trả phải cấp chứng từ khấu trừ ngay sau khi khấu trừ thuế. Trước đó, theo Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 , chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ cấp theo yêu cầu của người bị khấu trừ. Xem thêm

Mặc dù tại thời điểm này Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì với cùng một vấn đề mà có quy định khác nhau thì căn cứ văn bản có cấp ban hành cao hơn.

blue-check 29/6/2022 Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT - Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment

Cục thuế TP. HCM lưu ý, kể từ ngày 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 78/2021/TT-BTC . Xem thêm

Đối với các chứng từ khấu trừ thuế bản giấy mua của cơ quan thuế hoặc tự in còn tồn đến thời điểm ngày 30/6/2022, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng và hủy bỏ (gạch chéo, lưu giữ tại quyển và điền vào cột xóa bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai mã CTT25/AC ).

Đối với chứng từ khấu trừ thuế điện tử, doanh nghiệp được tự xây dựng phần mềm sử dụng, tuy nhiên cần đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Hồ sơ Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ thuế điện tử nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thông qua Cổng thông tin thuedientu, theo mẫu 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 hoặc qua Cổng hcmtax.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 1/7/2022 Mẫu số 03/TNCN Nghị định số 123/2020/NĐ-CP - Mẫu chứng từ khấu trừ

Chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị chi trả tự thiết lập hoặc dựa theo mẫu số 03/TNCN ban hành tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Nội dung chứng từ cần có đủ các thông tin sau: tên chứng từ; ký hiệu; tên, địa chỉ, MST của người nộp; thời điểm trả thu nhập; tổng thu nhập chịu thuế; số thuế đã khấu trừ..

blue-check 12/7/2022 Công văn số 2455/TCT-DNNCN - Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment

Tổng cục Thuế lưu ý, Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 đã có quy định, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp không phải đăng ký, thông báo phát hành và chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Xem thêm

Đồng thời, doanh nghiệp cũng không phải tuân theo chuẩn định dạng nào mà được tự thiết kế phần mềm để sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử, chỉ cần đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Kể từ 1/7/2022, cơ quan thuế sẽ dừng bán chứng từ khấu trừ thuế bản giấy. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các chứng từ còn tồn đã mua của cơ quan thuế hoặc sử dụng chứng từ tự phát hành.

Về biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , do Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử nên trước mắt vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy hoặc biên lai điện tử mẫu cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 .

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/7/2022 Thông báo số TB02:CTHN - Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Theo thông báo của Cục thuế TP. Hà Nội, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp không cần phải đăng ký, thông báo phát hành hay chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Xem thêm

Đồng thời, doanh nghiệp được tự thiết kế phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , có thể tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Các nội dung trên chứng từ khấu trừ thuế điện tử bắt buộc phải có gồm:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự của chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, MST của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký điện tử của người trả thu nhập.

Trong thời gian doanh nghiệp chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì có thể sử dụng chứng từ giấy tự phát hành, không cần mua của cơ quan thuế.

blue-check 30/6/2022 Thông báo số TB:CTHN - Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục thuế TP. Hà Nội thông báo kể từ ngày 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (TNCN) điện tử thay cho chứng từ giấy. Xem thêm

Định dạng chứng từ khấu trừ thuế điện tử do doanh nghiệp tự xây dựng, tuy nhiên phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 (như: tên chứng từ; ký hiệu; tên, địa chỉ, MST của người nộp; thời điểm trả thu nhập; tổng thu nhập chịu thuế; số thuế đã khấu trừ...) và phải có chữ ký số. Mẫu tham khảo 03/TNCN ban hành tại Phụ lục III Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đối với các chứng từ khấu trừ thuế bản giấy còn tồn tại thời điểm ngày 1/7/2022, doanh nghiệp phải thực hiện gạch chéo, lưu giữ và kê vào cột xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC) gửi đến CQT quản lý trực tiếp theo quy định.

THAM KHẢO
blue-check 9/10/2020 Công văn số 89932/CT-TTHT - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN không nhất thiết phải cấp ngay trong năm trừ thuế

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 không bắt buộc phải cấp ngay trong năm phát sinh thu nhập bị khấu trừ, có thể cấp vào các năm sau. Xem thêm

Theo đó, trường hợp cá nhân ký hợp đồng thuê khoán có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các năm trước (đã kết thúc hợp đồng và khai nộp thuế) thì Công ty vẫn phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân.

blue-check 5/10/2017 Công văn số 9722/CT-TTHT - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ cấp theo yêu cầu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp có nghĩa vụ phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân đã bị khấu trừ thuế theo tỷ lệ (10%), nếu họ yêu cầu. Xem thêm

Ngoài ra, hình thức cấp chứng từ (cho mỗi lần khấu trừ hay cho nhiều lần khấu trừ trong kỳ tính thuế) cũng phải thực hiện theo yêu cầu của các cá nhân bị khấu trừ thuế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải thông báo với cơ quan thuế về việc cá nhân có hay không có yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế.

blue-check 24/8/2017 Công văn số 8198/CT-TTHT - Nguyên tắc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty khi chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động đã khấu trừ thuế TNCN thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của người lao động. Việc không cấp chứng từ khấu trừ thuế chỉ áp dụng với người lao động có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay. Xem thêm

Khi cấp chứng từ khấu trừ thuế, các chỉ tiêu [16], [17], [18] được ghi như sau:

+ Chỉ tiêu [16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả, là tổng thu nhập chưa trừ các khoản giảm trừ như: giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo,...

+ Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN đã khấu trừ, là số tiền thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến hoặc tỷ lệ 10%.

+ Chỉ tiêu [18] Số thu nhập cá nhân còn nhận được, bằng (=) chỉ tiêu [16] - chỉ tiêu [17].

Đối với người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, có thể cấp riêng chứng từ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp chung 01 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Đối với người lao động bị khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến, chỉ được cấp 01 chứng từ trong một kỳ tính thuế (điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 24/4/2017 Công văn số 22845/CT-TTHT - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, nếu sai sót phải lập lại

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN, doanh nghiệp phát hiện hồ sơ đã nộp có sai sót thì được kê khai bổ sung. Xem thêm

Nếu sau khi kê khai bổ sung hồ sơ thuế mà phát sinh số thuế TNCN nộp thừa thì được giải quyết tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , cụ thể được bù trừ với tiền thuế còn nợ, tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc xin hoàn.

Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN, nếu doanh nghiệp đã lập và giao cho người lao động nhưng sau đó phát hiện sai sót thì phải thu hồi và lập lại chứng từ khác theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC .

blue-check 28/11/2016 Công văn số 73173/CT-TTHT - Không có chứng từ khấu trừ thuế do doanh nghiệp ngừng hoạt động, khi quyết toán được miễn nộp

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động, đã thực hiện xong thủ tục quyết toán thuế TNCN, nhưng không cấp được chứng từ khấu trừ thuế cho một số người lao động đã nghỉ việc thì những người này được miễn nộp chứng từ khấu trừ thuế khi quyết toán. Cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để giải quyết.

blue-check 22/5/2014 Công văn số 1880/TCT-TNCN - Thiếu chứng từ khấu trừ thuế, có thể chứng minh bằng số liệu trên Quyết toán thuế TNCN của bên chi trả

Theo Công văn này, trường hợp cá nhân không cung cấp được chứng từ khấu trừ thuế khi khai quyết toán, hoàn thuế TNCN nhưng trên hồ sơ quyết toán thuế TNCN của đơn vị trả thu nhập và trên hệ thống tncnonline có thể hiện số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân này thì số thuế TNCN thiếu chứng từ khấu trừ vẫn được chấp nhận

blue-check 4/7/2012 Công văn số 5105/CT-TTHT - Chứng từ khấu trừ thuế cấp muộn vẫn được xét hoàn thuế

Trường hợp cá nhân đã bị khấu trừ thuế TNCN vãng lai từ năm trước nhưng năm nay mới được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì chứng từ cấp muộn trong trường hợp này vẫn được xem là hợp lê khi xét hoàn thuế TNCN Xem thêm

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 27/12/2018 Công văn số 5360/TCT-DNNCN - Giải thể doanh nghiệp, phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động English attachment

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp giải thể phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày giải thể. Xem thêm

Đồng thời, phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

blue-check 12/10/2012 Công văn số 7846/CT-TTHT - Không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu đã quyết toán thay

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động thì không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân này nữa Xem thêm

Nếu cá nhân muốn xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế thì bắt buộc phải tự làm văn bản đề nghị với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 . Văn bản phải nêu rõ các nội dung sau: tên người nộp thuế, mã số thuế; số thuế phát sinh; số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế; số tiền thuế, tiền phạt đã nộp; số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có)

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 29-Jul-2022
Tiêm vắc xin 28-Jul-2022
Chứng từ khấu trừ thuế 21-Jul-2022
Quảng cáo thuốc 20-Jul-2022
Hành nghề y 15-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Giảm 2% lãi suất 5-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Điều trị Covid-19 5-Jul-2022
Điều chỉnh hóa đơn 30-Jun-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Ân hạn thuế 2022 23-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
XNK tại chỗ 14-Jun-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 3-Jun-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020