LuatVietnam

Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5534

hoi Vũ Phương Nhung
Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu là hàng hóa thực tế được sử dụng để gia công sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ nếu người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo Mẫu số 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.
Quy định trên đề cập đến sản phẩm xuất khẩu tại chỗ. Vậy trường hợp doanh nghiệp xuất chuyển giao nguyên liệu gia công sang hợp đồng khác theo loại hình E54 có cần phải thông báo mẫu 22 không?

luat Bộ phận tư vấn:

Căn cứ quy định về thủ tục hải quan chuyển nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gia công sang hợp đồng gia công khác tại Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu gia công sang hợp đồng gia công khác thì không cần thông báo Mẫu số 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện; quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi giải quyết thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Quy định cần biết về thông báo cơ sở gia công, sản xuất
otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan