LuatVietnam

Lược đồ | Chuyển lỗ

Tổng số 35 bản ghi | Cập nhật đến: 27-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 26/8/2011 Dự án đầu tư ra nước ngoài: chỉ được kết chuyển lỗ khi bị chấm dứt trước hạn English attachment
(Thông tư số 104/2011/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi quy định về kê khai thuế đối với dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Xem thêm

Theo đó, các khoản lỗ của dự án (nếu có) chỉ được phép kết chuyển về Công ty mẹ ở Việt Nam nếu dự án được xác nhận là chấm dứt trước hạn và mức chuyển lỗ tối đa không qua mức vốn đăng ký đầu tư theo giấy phép

Điều kiện về xuất khẩu máy móc, thiết bị, bộ phận rời, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư tại nước ngoài được gỡ bỏ. Thay vì Thông tư số 11/2010/TT-BTC bắt buộc phải có Công văn đề nghị, kèm theo Danh mục tài sản dự kiến xuất khẩu thì nay việc xuất khẩu torng trường hợp này chỉ căn cứ theo quy định hiện hành về xuất khẩu. Tài sản cố định sau khi tái nhập về Việt Nam thì được hoàn lại thuế xuất khẩu (nếu có) và không cần phải xuất trình "Văn bản xác nhận kết thúc dự án đầu tư tại nước ngoài"

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26.08.2011.

blue-check 8/1/2016 Có được chuyển lỗ "thừa kế" từ doanh nghiệp bị sáp nhập?
(Công văn số 97/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến vấn đề chuyển lỗ phát sinh trước thời điểm sáp nhập doanh nghiệp Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bị sáp nhập chưa chuyển hết lỗ, nếu vẫn còn trong thời hạn chuyển lỗ (tức chưa quá 05 năm) thì doanh nghiệp nhận sáp nhập được kế thừa và được tiếp tục kết chuyển số lỗ này

Tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ quy định tại khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 như sau:

- Ưu tiên chuyển lỗ vào thu nhập của chính đơn vị bị sáp nhập trước, số còn lại mới chuyển tiếp vào thu nhập của đơn vị nhận sáp nhập

- Ưu tiên chuyển lỗ vào thu nhập được ưu đãi thuế TNDN trước, số còn lại mới chuyển tiếp vào thu nhập không được ưu đãi

- Không chuyển lỗ vào thu nhập từ các hoạt động sau: chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản

blue-check 11/8/2014 Không chấp nhận kết chuyển lỗ bằng ngoại tệ
(Công văn số 3144/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11status1 , các doanh nghiệp cho dù được phép của Bộ Tài chính thu, chi bằng ngoại tệ nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính. Xem thêm

Các quy định hiện hành (kể cả quy định trước đây) về quản lý thuế, đồng tiền kê khai và nộp thuế là VND (điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ). Theo đó, ngay cả khi Công ty được phép thu chi bằng ngoại tệ nhưng Báo cáo Tài chính buộc phải chuyển đổi sang VND thì số lỗ kết chuyển cho các năm sau cũng chỉ được tính bằng VND

blue-check 16/11/2011 Về việc áp dụng quy định mới về chuyển lỗ
(Công văn số 9823/CT-TTHT)

Việc chuyển lỗ từ năm tài chính 2011 áp dụng theo quy định tại khoản 4 điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTCstatus1 . Theo đó, số lỗ của năm trước bắt buộc phải chuyển toàn bộ vào năm sau và liên tục trong 5 năm. Số lỗ của mỗi quý trong năm chỉ được bù trừ cho nhau, không bù trừ với số lỗ của năm trước chuyển sang Xem thêm

Các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, nếu thời điểm kết thúc năm tài chính thuộc năm 2011 thì việc chuyển lỗ áp dụng theo quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BTCstatus1 nêu trên.

HƯỚNG DẪN
blue-check 22/5/2019 Thay đổi kỳ tính thuế, thời hạn chuyển lỗ xác định thế nào?
(Công văn số 4952/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục trong thời hạn 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Xem thêm

Theo Công văn này, trường hợp đang trong thời gian chuyển lỗ mà doanh nghiệp có phát sinh việc chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì "năm chuyển đổi" cũng tính là 01 năm chuyển lỗ.

Giả sử doanh nghiệp quyết định chuyển đổi kỳ tính thuế vào năm 2017 (đang tính từ 1/1 - 31/12 hàng năm chuyển sang tính từ 1/4 năm trước - 31/3 năm sau) thì số lỗ phát sinh năm 2013 sẽ được chuyển liên tục vào các năm 2014, 2015, 2016, 2017 và năm chuyển đổi 2018 (từ 1/1/2018 - 31/3/2018).

blue-check 25/3/2019 Ghi sổ kế toán bằng ngoại tệ, khi chuyển lỗ phải quy đổi sang VND English attachment
(Công văn số 999/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11status1 , các doanh nghiệp được phép ghi sổ kế toán bằng ngoại tệ, khi lập báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm khóa sổ kế toán. Xem thêm

Đồng thời, theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 và điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , đồng tiền khai thuế, đồng tiền nộp thuế phải là đồng Việt Nam.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp được phép ghi sổ kế toán bằng ngoại tệ thì khi lập báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế bao gồm cả việc tính số lỗ được chuyển đều bắt buộc phải quy đổi và căn cứ theo VND.

blue-check 22/10/2018 Giải thể Chi nhánh, được kết chuyển lỗ vào Công ty
(Công văn số 70486/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của Chi nhánh hạch toán độc lập sau khi giải thể và cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán tại Chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm thì số lỗ đó được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được chuyển lỗ vào Công ty. Xem thêm

Tuy nhiên, thời hạn chuyển lỗ phải đảm bảo không vượt quá 5 năm, kể từ năm phát sinh lỗ (Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 24/4/2017 Được phép chuyển lỗ vào năm tài chính chuyển đổi
(Công văn số 3667/CT-TTHT)

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì đối với số lỗ của các năm trước vẫn được chuyển lỗ liên tục và toàn bộ vào năm chuyển đổi và các năm tiếp sau, nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ 5 năm. Xem thêm

Cần lưu ý, thời hạn chuyển lỗ 5 năm được xác định theo năm tài chính, không xác định theo 60 tháng.

blue-check 24/1/2017 Thời hạn chuyển lỗ tối đa chỉ 5 năm English attachment
(Công văn số 327/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm nếu còn số lỗ chưa chuyển hết thì cũng không được chuyển tiếp vào những năm sau.

blue-check 8/7/2016 Chuyển lỗ: chỉ chấp nhận số lỗ theo kết luận của cơ quan thanh tra
(Công văn số 6462/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì doanh nghiệp chỉ được chuyển số lỗ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền và vẫn phải đảm bảo nguyên tắc chuyển liên tục không quá 5 năm, kể từ năm phát sinh lỗ.

blue-check 19/10/2015 Muốn chuyển lỗ theo quý phải xác định được thu nhập của từng quý English attachment
(Công văn số 4353/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 (nay là Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ), doanh nghiệp được phép chuyển lỗ vào các năm sau, nhưng tối đa không quá 05 năm. Phương thức chuyển lỗ gồm chuyển lỗ tạm thời vào thu nhập chịu thuế của các quý khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức khi lập tờ khai quyết toán năm Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp không xác định được cụ thể thu nhập chịu thuế của từng quý thì không được phép chuyển lỗ tạm thời theo các quý mà phải chờ đến khi quyết toán năm

blue-check 18/12/2014 Về việc chuyển lỗ trong trường hợp tách doanh nghiệp
(Công văn số 5665/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc chuyển lỗ trong trường hợp tách doanh nghiệp của Công TNHH Trung tâm Thương mại VinaCapital Xem thêm

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế Đà Nẵng căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật thuế TNDN và pháp luật có liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp phân chia số lỗ lũy kế chưa kết chuyển hết tại thời điểm tách doanh nghiệp cho các Công ty được tách sao cho phù hợp với tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ khi chia tách.

Thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

blue-check 9/7/2014 Về việc chuyển lỗ
(Công văn số 33754/CT-HTr)

Văn bản hướng dẫn việc chuyển lỗ của các năm trước đây. Cụ thể: Xem thêm

+ Đối với số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp phải tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo.Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp sau quyết toán phát sinh số lỗ ít hơn so với ban đầu thì doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ theo số liệu đã quyết toán.

+ Số lỗ phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2009: đơn vị phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp sau quyết toán, số lỗ thực tế ít hơn thì số lỗ được phép chuyển cũng căn cứ theo số liệu đã quyết toán.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

blue-check 16/1/2014 Chi nhánh giải thể, có được chuyển lỗ về Công ty?
(Công văn số 407/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 , doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu hay sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản đều phải quyết toán thuế Xem thêm

Đối với trường hợp chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất mà phát sinh lỗ thì được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó hoặc chuyển lỗ vào các năm tiếp theo, tính liên tục không quá 5 năm

Với quy định này, trường hợp doanh nghiệp thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập tại địa phương khác, nếu Chi nhánh giải thể và phát sinh lỗ thì không được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của Công ty hoặc chuyển lỗ sang các năm tiếp

blue-check 13/11/2013 Không được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các năm trước
(Công văn số 9340/CT-TTHT)

Theo quy định khoản 2 Điều 9 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ đó vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo, tối đa là 5 năm. Xem thêm

Với quy định này, doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo; không được chuyển vào thu nhập chịu thuế của những năm trước đó.

blue-check 13/3/2012 Về việc chuyển lỗ của dự án đầu tư ở nước ngoài
(Công văn số 877/TCT-CS)

Theo quy định tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 97/2002/TT-BTCstatus1 , trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài chưa phát sinh thu nhập chịu thuế (hoặc đang phát sinh lỗ), khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chỉ phải nộp Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập hoặc của cơ quan có thẩm quyền của nước nhận đầu tư và Tờ khai thuế thu nhập của dự án đầu tư tại nước ngoài (bản sao có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự án đầu tư tại nước ngoài). Số lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài được xử lý hoặc chuyển lỗ theo quy định của nước nhận đầu tư, không được trừ vào số thu nhập phát sinh của doanh nghiệp trong nước khi tính thuế TNDN Xem thêm

blue-check 30/8/2011 Thu nhập từ góp vốn liên doanh được loại trừ khi chuyển lỗ
(Công văn số 7267/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có phát sinh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, và có phát sinh thu nhập từ nhận cổ tức, nếu khoản thu nhập cổ tức nhận được từ bên nhận góp vốn liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN (thuộc khoản thu nhập được miễn quy định tại điểm 6 mục VI phần C Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 ) thì Công ty được trừ thu nhập từ nhận cổ tức khi xác định thu nhập tính thuế TNDN, khoản lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển lỗ theo quy định trên.

blue-check 9/8/2011 Điều chỉnh chuyển lỗ phải thực hiện trước khi bị thanh tra thuế
(Công văn số 2742/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 1, Mục I, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTCstatus1 , doanh nghiệp được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Xem thêm

Các trường hợp điều chỉnh chuyển lỗ phải thực hiện trước khi cơ quan Thuế thanh tra quyết toán thuế

blue-check 11/3/2011 Quyết toán lỗ không đính kèm Phụ lục chuyển lỗ sẽ bị phạt
(Công văn số 834/TCT-CS)

Đối với các khoản lỗ từ các năm 2007, 2008, 2009, Công ty không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ mà chỉ cần tự xác định số lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế. Phụ lục chuyển lỗ thực hiện theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTCstatus1 . Trường hợp Quyết toán kê khai lỗ nhưng không kèm theo Phụ lục chuyển lỗ sẽ bị xử phạt vì ký do kê khai hồ sơ thuế không đầy đủ

blue-check 23/8/2010 Về thay đổi phương pháp tính doanh thu và chuyển lỗ trong hoạt động kinh doanh hạ tầng
(Công văn số 3214/TCT-CS)

Văn bản trả lời câu hỏi liệu Công ty có được phép thay đổi phương pháp tính doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ doanh thu bên thuê trả tiền trước phân bổ cho số năm trả tiền trước thành tổng doanh thu bên thuê trả cho cả thời gian thuê?

blue-check 21/7/2010 Không được chuyển lỗ giữa các quý trong cùng năm
(Công văn số 4603/CT-TTHT)

Ngày 07/05/2010, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1534//TCT-CS không cho phép chuyển lỗ của các Quý trong cùng năm vào ngay các Quý tiếp theo cùng năm. Do đó, tại chỉ tiêu [15] Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN thì số lỗ khai báo tại dòng này là số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay, không chuyển số lỗ giữa các quý trong năm

blue-check 6/11/2008 Về việc chuyển lỗ
(Công văn số 4183/TCT-PC)

Văn bản hướng dẫn về cơ sở pháp lý để xem xét, xác định việc chuyển lỗ đối với các khoản lỗ phát sinh trong các năm 2000, 2001 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn chuyển lỗ của Công văn 11684/BTC-TCT .

blue-check 3/4/2008 Về chuyển lỗ các năm trước
(Công văn số 1334/TCT-CS)

Theo quy định mới về chuyển lỗ trong kỳ tính thuế năm 2007 tại Thông tư 134/2007/TT-BTCstatus1 thì trước kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007, doanh nghiệp khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế (sẽ không được chuyển lỗ nếu không đăng ký). Từ kỳ tính thuế năm 2007, doanh nghiệp được chuyển lỗ theo hướng dẫn tại Mục VI Phần E Thông tư 134/2007/TT-BTCstatus1 .

blue-check 27/11/2007 Về việc kết chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp
(Công văn số 4955/TCT-CS)

Trường hợp tách doanh nghiệp mà bị lỗ thì Công ty bị tách được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Tuy nhiên, việc tách doanh nghiệp phải đảm bảo khái niệm về tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11status1 . Nghĩa là: Công ty bị tách chuyển một phần tài sản để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách) trong khi Công ty bị tách vẫn tiếp tục tồn tại.

blue-check 26/7/2007 Về việc đăng ký chuyển lỗ
(Công văn số 9950/BTC-TCT)

Theo Công văn số 11684/BTC-TCT thì các các khoản lỗ của doanh nghiệp FDI phát sinh từ năm 2003 nếu đã đăng ký chuyển lỗ theo Thông tư 13/2001/TT-BTCstatus1 thì tiếp tục được chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký. Trường hợp chưa đăng ký chuyển lỗ nhưng chưa quá hạn 5 năm thì vẫn được đăng ký chuyển lỗ vào các năm còn lại. Tuy nhiên, nếu đăng ký nhưng không chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký thì được xem là không đúng quy định.

blue-check 29/11/2005 Hướng dẫn chuyển lỗ đối với doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ English attachment
(Công văn số 4321/TCT-ĐTNN)

Đối với các doanh nghiệp được phép của Bộ Tài chính cho hạch toán kế toán bằng đồng đôla Mỹ thì đơn vị thực hiện hạch toán bằng đồng đôla Mỹ, riêng kê khai và nộp thuế thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm nộp thuế. Trường hợp bị lỗ thì khi đăng ký chuyển lỗ, đơn vị phải xác định lỗ bằng ngoại tệ và khi chuyển lỗ cũng bằng đồng ngoại tệ.

THAM KHẢO
blue-check 27/7/2023 Về việc chuyển lỗ và hạch toán chi phí
(Công văn số 3171/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc chuyển lỗ và hạch toán chi phí của Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai.

XEM THÊM
blue-check 19/12/2016 Về việc chuyển lỗ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
(Công văn số 12420/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về việc miễn thuế đối với thu nhập từ cổ tức và việc chuyển lỗ phát sinh vào năm 2011 (thời điểm Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 có hiệu lực) của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.

blue-check 19/8/2016 Về việc chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS
(Công văn số 8007/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ về việc chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS phát sinh trước năm 2013.

blue-check 4/7/2016 Về việc chuyển lỗ của VPĐH France Cables et Radio Vietnam tại TP.HCM
(Công văn số 6275/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về việc chuyển lỗ của VPĐH France Cables et Radio Vietnam tại TP.HCM

blue-check 28/6/2016 Về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH Lixil Việt Nam
(Công văn số 43264/CT-HTr)

Văn bản trả lời về việc chuyển lỗ năm 2014 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam Xem thêm

Công văn này thay thế công văn số 2880/CT-HTr ngày 19/01/2016.

blue-check 18/5/2015 Về việc chuyển lỗ khi tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
(Công văn số 1859/TCT-DNL)

Văn bản trả lời Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc khoanh nợ thuế và chuyển lỗ khi tái cơ cấu doanh nghiệp

blue-check 4/5/2015 Về việc chuyển lỗ của Công ty thương mại Hồng Phúc
(Công văn số 1662/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế TP.HCM về việc chuyển lỗ của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hồng Phúc

blue-check 2/2/2015 Về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in
(Công văn số 387/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in tại Hà Nội

blue-check 22/4/2014 Về việc chuyển lỗ của Công ty Quốc tế Hồ Tây
(Công văn số 1315/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc chuyển lỗ của Công ty Quốc tế Hồ Tây