LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment

Công văn số 4554/TCT-DNNCN ngày 6/12/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (1 trang)
Posted: 27/2/2023 7:48:38 AM | Latest updated: 28/2/2023 5:00:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 4 Luật số 54/2019/QH14, "quyền mua cổ phần" là một loại chứng khoán. Theo đó, cá nhân khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần làm căn cứ tính thuế được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng (Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu