LuatVietnam

Có bắt buộc điều chỉnh hợp đồng xây dựng nếu được hưởng thuế GTGT 8%?

Cập nhật 15/8/2023 | Đăng tải: LVN.5764

hoi Không nêu tên
Công ty xây dựng có công trình thi công kéo dài nhiều kỳ, phát sinh tình huống là các chi phí phát sinh hóa đơn đầu vào đều 10% nhưng thời điểm ký biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu quyết toán là thuế 8%.
Vậy khi xuất hóa đơn thanh toán từng giai đoạn thuế suất thuế GTGT là 8% hay 10%? Chủ đầu tư và nhà thầu có cần phải ký phụ lục điều chỉnh giá trị thuế từ 10% xuống 8% không (đây là công trình vốn ngân sách nhà nước)?
Ghi chú: các hợp đồng xây dựng ký đều để giá trọn gói. Thuế GTGT theo chính sách hiện hành.

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

Theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, thời điểm xác định phát sinh doanh thu là:

Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT là thời điểm phát sinh doanh thu.Thời điểm xuất hóa đơn từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 áp dụng thuế suất thuế GTGT đã được giảm là 8%.

Sự thay đổi thuế suất thuế GTGT đầu ra (giảm từ 10% xuống còn 8%) theo quy định của Quốc hội, Chính phủ mà doanh nghiệp, người nộp thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước phải tuân thủ.

Thuế GTGT là thuế gián thu, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sự thay đổi thuế suất thuế GTGT trong ngắn hạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp trong kỳ (đầu ra trừ đầu vào) của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xây dựng, mà không ảnh hưởng làm thay đổi giá trị hạng mục công trình và tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Vì vậy không cần thiết phải thỏa thuận lại Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu, liên quan đến sự thay đổi thuế suất thuế GTGT.

Xem thêm