LuatVietnam

Có cần quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN trước khi chuyển trụ sở?

Cập nhật 13/4/2023 | Đăng tải: LVN.5679

hoi Đặng Minh Thái (Hà Nội)
Công ty tôi thực hiện quyết toán thuế đến hết kỳ tính thuế 2020 và có kết luận của kiểm toán nhà nước của kỳ tính thuế 2021. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan kiểm toán và quyết định của Chi cục Thuế.
Trường hợp công ty tôi nộp Mẫu 08-MST ngày 1/2/2023 thì có bắt buộc phải quyết toán thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2021- 2022 trước khi chuyển đi không?
Công ty có bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 2021-2022 trước khi chuyển đi không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

 Tại Điều 36 quy định thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

"1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi…".

Tại Điều 110 quy định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

"1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

… g) Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các trường hợp quy định tại các Điểm đ, e và g Khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm".

Theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng  dẫn về đăng ký thuế, tại Khoản 2 Điều 10 quy định địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

"Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

… 2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này…".

Tại Khoản 2 Điều 11 quy định xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì người nộp thuế thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại Điều 110 Luật Quản lý thuế và Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị ông căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị ông cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quyết toán thuế

otvet Có cần quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN trước khi chuyển trụ sở?
otvet Lao động đã nghỉ việc được khai quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú
otvet Phát sinh thu nhập vãng lai, nên ủy quyền hay tự quyết toán thuế?
otvet Không cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho các chi nhánh trong năm
otvet Công ty vẫn phải nộp quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh thuế
otvet Thu nhập của người lao động không có ủy quyền vẫn phải tổng hợp vào quyết toán
otvet Phần thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% sẽ khai quyết toán vào Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải tổng hợp thu nhập của người lao động không ủy quyền vào tờ khai quyết toán thuế TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh khấu trừ thuế
otvet Cá nhân được miễn quyết toán thuế nếu đã nộp thừa và không có nhu cầu hoàn
otvet Lao động điều chuyển trong cùng hệ thống công ty vẫn được ủy quyền quyết toán
otvet Có cần nộp quyết toán thuế TNDN tại địa phương có chi nhánh phụ thuộc?
otvet Cách khai quyết toán cho doanh nghiệp được ưu đãi thuế
otvet Cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kinh doanh lỗ
otvet Có bắt buộc kê khai thu nhập vãng lai khi quyết toán thuế thay cho người lao động?
otvet Điều chuyển công tác, quyết toán thuế tại đơn vị cũ hay mới?
otvet Cách ghi Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi phát sinh nhiều loại doanh thu
otvet Khai số thuế đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào?
otvet Khai quyết toán năm 2021 cho đơn vị phụ thuộc hưởng ưu đãi thuế như thế nào?
otvet Từ 2022, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại từng tỉnh có thu nhập hưởng ưu đãi