LuatVietnam

Có chi nhánh tại nơi công trình nhận thi công có được miễn nộp thuế vãng lai?

Cập nhật 15/7/2022 | Đăng tải: LVN.5498

hoi Không nêu tên
Công ty chúng tôi là công ty A có trụ sở tại TP. HCM, có 1 Chi Nhánh tại Vũng Tàu (Chi nhánh hoạt động phụ thuộc với công ty mẹ, mỗi quý công ty chỉ nộp tờ khai thuế GTGT không phát sinh lên Chi Cục Thuế tại Vũng Tàu cho Chi nhánh).
Nay công ty chúng tôi có ký hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống PCCC với 1 Công ty B - trụ sở cũng ở tại TP. HCM. Công trình thi công là tại Vũng Tàu.
Hợp đồng là công ty A ký kết với công ty B chứ không phải là Chi nhánh ký kết. Chi nhánh của chúng tôi không đăng ký con dấu và tài khoản ngân hàng riêng và không phát sinh doanh thu tại Chi nhánh.
Như vậy do công ty chúng tôi có Chi nhánh tại Vũng tàu nên công ty chúng tôi (công ty A) không phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi xuất hóa đơn đầu ra cho công ty B về công trình thi công này đúng hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế

+ Tại Điều 12 quy định phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi trụ sở chính:

3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định. Việc phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo không được lớn hơn số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp thì không phải xác định số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư này không thực hiện nguyên tắc phân bổ theo khoản này”

+ Điều 13 quy định việc khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

“1. Các trường hợp được phân bổ:

…c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

…2. Phương pháp phân bổ:

c) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

…3. Khai thuế, nộp thuế:

…c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

c.2) Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.”

Căn cứ Điều 60 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ các quy định trên, Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, có Chi nhánh phụ thuộc tại Vũng Tàu, Công ty ký hợp đồng cung cấp hoạt động thi công xây dựng tại Vũng Tàu, nếu hoạt động cung cấp thuộc trường hợp hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành, hoạt động cung cấp không thực hiện thông qua Chi nhánh, thì thuộc trường hợp phân bổ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Công ty thực hiện khai và nộp thuế theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tại cơ quan quản lý thuế nơi có công trình xây dựng, người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng.

Tại trụ sở chính, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính.

Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính. Trường hợp sau khi bù trừ tại trụ sở chính, Công ty có khoản nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế thì được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Xem thêm

Kê khai thuế

otvet Hồ sơ khai thuế thay cho thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT nộp ở đâu?
otvet Những trường hợp doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân
otvet Người lao động nộp tờ khai cập nhật thông tin đăng ký thuế ở đâu?
otvet Cá nhân kinh doanh được miễn nộp thuế nếu doanh thu chưa đến 100 triệu/năm
otvet Cách khai bổ sung thuế GTGT khi điều chỉnh HĐĐT không có mã
otvet Cách tra cứu ngày cấp MST
otvet Có chi nhánh tại nơi công trình nhận thi công có được miễn nộp thuế vãng lai?
otvet Chi nhánh cùng tỉnh vẫn có thể khai thuế riêng nếu trực tiếp bán hàng và hạch toán đầy đủ
otvet Địa điểm kinh doanh có còn được cấp MST?
otvet Kinh doanh vỉa hè có phải nộp thuế?
otvet Cách khai, nộp thuế cho cửa hàng ngoài tỉnh
otvet Nhà phân phối có phải nộp thay thuế khi thưởng, khuyến mại cho nhà bán lẻ?
otvet Hàng tiêu dùng nội bộ vẫn xuất hóa đơn nhưng được miễn tính thuế
otvet Thay đổi CMND phải điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
otvet Đề nghị tra soát chứng từ thuế nộp tại chính cơ quan thu thuế ghi trên chứng từ
otvet Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế khi có cơ sở kinh doanh trên nhiều tỉnh
otvet Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên nhiều tỉnh
otvet Cơ quan nào giải quyết việc tra soát hồ sơ, chứng từ thuế?
otvet Đề nghị tra soát hồ sơ thuế cần nộp những tài liệu gì?
otvet Trường hợp nào được đề nghị tra soát lại hồ sơ, chứng từ thuế?