LuatVietnam

Có được cấn trừ thuế nộp thừa vào thuế khoán?

Cập nhật 26/7/2023 | Đăng tải: LVN.5749

hoi Không nêu tên
Hiện nay hộ kinh doanh của tôi là sản xuất và kinh doanh máy móc thiết bị thủy sản (mặt hàng không chịu thuế GTGT) áp dụng mức thuế khoán; tôi nộp thuế khi mua Hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng sản xuất nộp thuế GTGT 0%; TNCN 1.5%; đối với hàng thương mại thuế GTGT 0%; TNCN 0.5%; do tôi nhận được văn bản hướng dẫn về thuế của chi cục nên được nộp mức thuế trên.
Nhưng trước ngày 28/02/2023 cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ mua hóa đơn GTGT hướng dẫn làm tờ khai và nộp thuế đối với hàng sản xuất nộp thuế GTGT 3%; TNCN 1.5%; đối với hàng thương mại thuế GTGT 1%; TNCN 0.5%.
Vậy cho tôi hỏi phần thuế GTGT tôi nộp thừa nêu trên thì hộ kinh doanh của tôi có thể cấn trừ qua thuế Khoán hàng tháng được không? nếu được thì tôi phải làm thế nào để được cấn trừ?

luat Bộ Tài chính:

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC, ngày 29/09/2021 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

“Điều 25. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1.  Người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa (sau đây gọi là khoản nộp thừa) theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế thì được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả như sau:

a)  Bù trừ khoản nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp còn nợ, tiền phạt còn nợ (sau đây gọi là khoản nợ) hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh phải nộp của lần tiếp theo (sau đây gọi là khoản thu phát sinh) trong các trường hợp sau:

a.1) Bù trừ với khoản nợ của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

a.2) Bù trừ với khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

c)  Thời điểm xác định khoản nộp thừa để xử lý bù trừ hoặc hoàn hoặc thừa:

c.1) Trường hợp người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế theo số thuế đã kê khai, thời điểm xác định nộp thừa là ngày người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước; trường hợp người nộp thuế nộp tiền trước khi nộp hồ sơ khai thuế thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu có hồ sơ khai thuế bổ sung thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp độc giả Trần Ý Duy có sản xuất và kinh doanh máy móc thiết bị thủy sản (mặt hàng không chịu thuế GTGT) thì người nộp thuế đối chiếu lại tự tính, tự khai và tự nộp thuế theo số thuế đã kê khai áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế GTGT nếu chưa đúng, thì người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai bổ sung, nếu kê khai bổ sung có khoản phát sinh nộp thừa cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) thì được bù trừ với khoản thu phát sinh của người nộp thuế.

Chi cục Thuế khu vực II trả lời Hỏi đáp để độc giả Trần Ý Duy được biết và thực hiện theo đúng quy định của người nộp thuế.

Xem thêm