LuatVietnam

Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?

Cập nhật 29/12/2022 | Đăng tải: LVN.5613

hoi Quách Hoàng Thảo (Thừa Thiên Huế)
Đơn vị của tôi đang trong quá trình chấm thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án thì có tình huống như sau:
Nhà thầu A đã tham gia đấu thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp của công trình, trong đó bố trí nhân sự gồm ông X là giám sát trưởng, ông Y là giám sát về chi phí, ông Z là giám sát về hạ tầng kỹ thuật.
Vừa qua đơn vị tôi tiếp tục đấu thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án đối với công trình trên (đang trong quá trình chấm thầu), trong đó có nhà thầu A tham gia và có đề xuất nhân sự như sau: Ông Y (nêu trên) là giám đốc quản lý dự án, ông X (nêu trên) là quản lý dự án về chi phí, ông Z (nêu trên) là quản lý dự án về kết cấu và hạ tầng kỹ thuật.
Các nhân sự ông X, ông Y, ông Z về chứng chỉ hành nghề tư vấn quản lý dự án đều đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu.
Nhà thầu A tham gia cùng lúc 2 gói tư vấn giám sát và quản lý dự án trên một dự án có được không? Nếu nhà thầu A tham gia cùng một lúc 2 gói tư vấn nêu trên trên cùng một dự án được thì 3 nhân sự đề xuất tham gia quản lý dự án đồng thời thực hiện tư vấn giám sát trên cùng một công trình có được không?

luat Bộ Xây dựng:

Do nội dung hỏi của bà Thảo chưa nêu rõ nguồn vốn của dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bà Thảo nghiên cứu quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu lần lượt tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác áp dụng cho dự án/hợp đồng để thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Khảo sát khoáng sản thuộc loại gói thầu tư vấn
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?