LuatVietnam

Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?

Cập nhật 29/6/2022 | Đăng tải: LVN.5483

hoi Nguyễn Công Minh (Cần Thơ)
Phòng Quản lý đô thị của tôi có thành lập ban quản lý dự án. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC: "Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập (trừ ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư....".
Tại Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quy định nội dung chi phí quản lý dự án gồm "chi tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng".
Đối với việc "thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư", Phòng Quản lý đô thị ngoài chi các nội dung theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì có được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên bộ phận quản lý dự án từ nguồn chi phí quản lý dự án hay không?

luat Bộ Tài chính:

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, thuê tư vấn quản lý dự án.

Do vậy, về việc tổ chức quản lý dự án và ban quản lý dự án của Phòng Quản lý đô thị, đề nghị ông gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 của Bộ Tài chính quy định:

 "Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này…

… Điều 3. Sử dụng các khoản thu

1. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập (trừ ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập ban quản lý dự án hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án của chủ đầu tư".

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc thành lập ban quản lý dự án của Phòng Quản lý đô thị bảo đảm đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành