LuatVietnam

Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?

Cập nhật 29/6/2022 | Đăng tải: LVN.5483

hoi Nguyễn Công Minh (Cần Thơ)
Phòng Quản lý đô thị của tôi có thành lập ban quản lý dự án. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC: "Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập (trừ ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư....".
Tại Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quy định nội dung chi phí quản lý dự án gồm "chi tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng".
Đối với việc "thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư", Phòng Quản lý đô thị ngoài chi các nội dung theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì có được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên bộ phận quản lý dự án từ nguồn chi phí quản lý dự án hay không?

luat Bộ Tài chính:

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, thuê tư vấn quản lý dự án.

Do vậy, về việc tổ chức quản lý dự án và ban quản lý dự án của Phòng Quản lý đô thị, đề nghị ông gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 của Bộ Tài chính quy định:

 "Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này…

… Điều 3. Sử dụng các khoản thu

1. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập (trừ ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập ban quản lý dự án hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án của chủ đầu tư".

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc thành lập ban quản lý dự án của Phòng Quản lý đô thị bảo đảm đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành
otvet Ban quản lý dự án có được thực hiện quyền của chủ đầu tư?
otvet Dự án sửa chữa công trình quốc phòng có lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng?
otvet Dự án sử dụng vốn ngoài đầu tư công được quyết toán theo quy định nào?
otvet Từ 15/10/2021, chi phí quản lý dự án áp dụng theo định mức mới
otvet Chi phí giám sát thi công chưa dự toán có được chấp nhận quyết toán?
otvet Từ 1/1/2021, bỏ khống chế hạn mức vốn dự án do chủ đầu tư tự quản lý
otvet Chủ đầu tư có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc quản lý dự án?
otvet Thủ tục bổ sung hạng mục công việc nằm ngoài phạm vi phê duyệt đầu tư
otvet Chủ đầu tư có được tự thẩm định dự án thiết kế 1 bước?
otvet Chi phí thẩm tra dự toán bổ sung tính như thế nào?
otvet Chủ đầu tư tự quản lý dự án cần đáp ứng điều kiện gì?
otvet Chi phí cắm mốc giải phóng mặt bằng được tính vào đâu trong dự toán?
otvet Người phụ trách quyết toán công trình có cần chứng chỉ?
otvet Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình?
otvet Nhà thầu phụ có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khác?
otvet Công ty cổ phần có được tự quản lý dự án?
otvet Có được liên danh để quản lý dự án?