LuatVietnam

blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?

Công văn số 36818/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao TSCĐ cho, biếu, tặng, bồi thường (4 trang)
Posted: 5/8/2022 1:04:58 PM | Latest updated: 8/8/2022 10:12:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5511
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty được cho tặng hoặc bồi thường bằng tài sản, nếu tài sản này đáp ứng tiêu chuẩn là tài sản cố định (TSCĐ) thì phải trích khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với TSCĐ nếu không có đầy đủ các giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của Công ty thì Công ty không được trừ các chi phí khấu hao của TSCĐ này (điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5511

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Phần nguyên giá tài sản cố định không có hóa đơn sẽ bị xuất toán
blue-check Máy móc cho mượn có được trích khấu hao?
blue-check Điều kiện khấu hao nhanh máy móc thiết bị
blue-check Máy móc miễn thuế hết khấu hao vẫn phải đăng ký tờ khai và truy nộp thuế khi thanh lý
blue-check Ngừng sử dụng TSCĐ sẽ phải ngừng trích khấu hao
blue-check Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần chi phí trong thời hạn 3 năm
blue-check Về việc tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản