LuatVietnam

Có được hủy thời gian nợ đóng để rút BHXH một lần?

Cập nhật 26/8/2023 | Đăng tải: LVN.5773

hoi Ngọc Diễm (Tây Ninh)
Tôi đã nghỉ việc hơn một năm và muốn lĩnh BHXH một lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn nợ tiền BHXH nên tôi không lĩnh được.
Tôi có thể hủy quá trình đóng BHXH còn nợ đó để được hưởng chế độ đối với khoảng thời gian đã đóng BHXH trước đó không?

luat BHXH tỉnh Tây Ninh:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 5 Luật BHXH năm 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng, trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian đã hưởng BHXH một lần); mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

Hiện tại, pháp luật về BHXH không có quy định về việc hủy thời gian đã tham gia đóng BHXH của người lao động.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm