LuatVietnam

blue-check Có được khấu trừ hóa đơn sai thuế suất?

Công văn số 62665/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế (4 trang)
Posted: 31/8/2023 7:26:48 AM | Latest updated: 31/8/2023 9:00:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Trường hợp Công ty phát hiện HĐĐT đã lập bị sai thuế suất, nếu hóa đơn này được lập theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì xử lý sai sót theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Nếu hóa đơn này được lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 thì xử lý sai sót theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Đối với hóa đơn sai thuế suất, trường hợp bên bán chưa tự điều chỉnh và cơ quan thuế kiểm tra phát hiện nếu xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì bên mua được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý người bán theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Việc đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế thuộc quyền của người bán theo quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu