LuatVietnam

Có được lập nhật ký công trình bằng hình thức điện tử?

Cập nhật 25/11/2022 | Đăng tải: LVN.5592

hoi Nguyễn Ngọc Tiến (Tây Ninh)
Khoản 2, Phụ lục số IIA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có quy định, chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.
Chủ đầu tư và nhà thầu có được phép thỏa thuận việc sử dụng nhật ký đánh máy để sử dụng cho công trình không?

luat Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh:

Việc lập nhật ký thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 13, Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiện nay pháp luật về xây dựng không quy định việc lập nhật ký thi công ghi tay hay đánh máy, chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục IIA được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để thuận tiện triển khai.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm