LuatVietnam

Có được miễn, giảm học phí khi học văn bằng thứ hai?

Cập nhật 10/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Văn Tiến Thịnh (Sóc Trăng)
Tôi là sinh viên văn bằng 2 lớp đại học từ xa của Đại học Cần Thơ, sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn và là người dân tộc Hoa. Tôi có được hưởng chính sách miễn giảm học phí không?

luat Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định:

"Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với người học trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo".

Điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng giảm 70% học phí: "Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Theo các quy định nêu trên thì sinh viên Văn Tiến Thịnh thuộc đối tượng giảm 70% học phí. Trong trường hợp sinh viên đã hưởng chính sách khi học văn bằng thứ nhất thì không được hưởng chính sách khi học văn bằng thứ hai.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm