LuatVietnam

Có được mua bán chất thải nguy hại?

Cập nhật 2/10/2022 | Đăng tải: LVN.5551

hoi Nguyễn Phước Thiện (Bình Dương)
Chủ nguồn thải có được phép bán chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp theo quy định pháp luật không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường có quy định, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.

Ngoài ra, đề nghị chủ nguồn thải chất thải nguy hại thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường