LuatVietnamLogo

blue-check Có được sử dụng chi phí dự phòng để thanh toán khối lượng xây dựng thêm?

Công văn số 4818/BXD-KTXD ngày 5/10/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn sử dụng chi phí dự phòng đã được phân bổ trong giá gói thầu và chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (1 trang)
Posted: 15/10/2020 10:16:23 AM | Latest updated: 22/10/2020 11:04:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5072
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 68/2019/NĐ-CP, đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu, của dự toán để thanh toán cho các khối lượng tăng thuộc phạm vi thiết kế đã duyệt thì chủ đầu tư được tự xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, chủ đầu tư phải phân định được khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng và khối lượng phát sinh ngoài dự án, thiết kế đã duyệt để xác định thẩm quyền cho phù hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5072
Tệp đính kèm

Quản lý dự án