LuatVietnam

Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?

Cập nhật 16/12/2022 | Đăng tải: LVN.5606

hoi Lê Duy Thành (Hà Nội)
Công ty tôi hết hạn Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, đã làm thủ tục xin gia hạn và được Bộ Xây dựng chấp thuận, có giấy hẹn.
Đến thời điểm hiện tại công ty tôi vẫn chưa có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gia hạn mới.
Vậy, khi công ty tham gia dự thầu thì có được ký hợp đồng với chủ đầu tư và cam kết cấp cho chủ đầu tư khi có Chứng chỉ năng lực mới không, hay sẽ bị loại do khi thương thảo hợp đồng chưa có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mới?

luat Bộ Xây dựng:

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân đã được quy định tại Chương VIII Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14) và Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký hợp đồng sau khi trúng thầu thực hiện theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Các đơn vị thuộc cùng một cơ quan không được tham gia gói thầu của nhau
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Khảo sát khoáng sản thuộc loại gói thầu tư vấn
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu