LuatVietnam

Có được thực hiện dự án nhà máy trong vùng nguyên liệu?

Cập nhật 4/3/2023 | Đăng tải: LVN.5663

hoi Thanh Lan (Hà Nội)
Nhà máy chế biến nông sản nằm trong vùng nguyên liệu của dự án thì có cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Điều 11 Luật Đất đai, Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai để phân loại đất, xác định loại đất.

Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm