LuatVietnam

Có được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp bằng "giấy giới thiệu"?

Cập nhật 13/10/2022 | Đăng tải: LVN.5579

hoi Lê Văn Thánh (Bình Dương)
Tôi ký hợp đồng lao động với công ty. Nay, công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền cho tôi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh.
Công ty ủy quyền cho tôi bằng hình thức giấy giới thiệu có được không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp không có quy định về hình thức văn bản ủy quyền.

Theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực".

Căn cứ quy định nêu trên, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp phải do người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ký ủy quyền, trong đó bao gồm thông tin về người được ủy quyền, nội dung và thời hạn ủy quyền.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm