LuatVietnam

Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?

Cập nhật 4/6/2022 | Đăng tải: LVN.5481

hoi Nguyễn Thị Thúy
Cơ quan tôi đang có một dự án xây dựng hồ chứa nước, dự án nằm trên địa bàn của hai tỉnh. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt, thẩm định dự án thuộc cơ quan nào, tỉnh nào?
Tỉnh nào chi tiền đền bù, hay diện tích thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó chi trả? Khi bàn giao dự án thì đơn vị sử dụng thuộc tỉnh đầu tư xây dựng có được quản lý luôn phần diện tích của tỉnh bạn không?

luat Bộ Xây dựng:

Thầm quyền quyết định đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 17, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Người có thầm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chủ trì thẩm định.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại Điểm a, Khoản 1; Điểm a, Khoản 2; Điểm a, Khoản 3; Điểm a, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với các nội dung liên quan đến phương án giải phóng mặt bằng, đề nghị bà liên hệ tới cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên môi trường và tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành
otvet Ban quản lý dự án có được thực hiện quyền của chủ đầu tư?
otvet Dự án sửa chữa công trình quốc phòng có lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng?
otvet Dự án sử dụng vốn ngoài đầu tư công được quyết toán theo quy định nào?
otvet Từ 15/10/2021, chi phí quản lý dự án áp dụng theo định mức mới
otvet Chi phí giám sát thi công chưa dự toán có được chấp nhận quyết toán?
otvet Từ 1/1/2021, bỏ khống chế hạn mức vốn dự án do chủ đầu tư tự quản lý
otvet Chủ đầu tư có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc quản lý dự án?
otvet Thủ tục bổ sung hạng mục công việc nằm ngoài phạm vi phê duyệt đầu tư
otvet Chủ đầu tư có được tự thẩm định dự án thiết kế 1 bước?
otvet Chi phí thẩm tra dự toán bổ sung tính như thế nào?
otvet Chủ đầu tư tự quản lý dự án cần đáp ứng điều kiện gì?
otvet Chi phí cắm mốc giải phóng mặt bằng được tính vào đâu trong dự toán?
otvet Người phụ trách quyết toán công trình có cần chứng chỉ?
otvet Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình?
otvet Nhà thầu phụ có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khác?
otvet Công ty cổ phần có được tự quản lý dự án?
otvet Có được liên danh để quản lý dự án?