LuatVietnam

Có thể cải chính năm sinh trong giấy khai sinh

Cập nhật 25/10/2022 | Đăng tải: LVN.5570

hoi Tiêu Văn Quyền (Hải Dương)
Tôi sinh năm 1987, tất cả giấy tờ của tôi đến nay đều ghi năm sinh là 1987. Vừa qua tôi bị mất Giấy khai sinh nên ra xã xin cấp lại. Tuy nhiên theo trích lục ở xã thì tôi sinh năm 1988.
Theo trả lời của cán bộ tư pháp xã thì trường hợp của tôi chỉ được cấp Giấy khai sinh theo năm sinh là 1988 và tôi phải cải chính tất cả giấy tờ để khớp với năm sinh trong trích lục. Cán bộ tư pháp trả lời như vậy có đúng không?

luat Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Luật Hộ tịch thì nội dung đăng ký khai sinh là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ Hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Khoản 2, Điều 60 Luật Hộ tịch quy định: Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với nội dung trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. 

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. 

Như vậy, để xác định năm sinh của một cá nhân thì phải căn cứ vào Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp ông Tiêu Văn Quyền có cơ sở (giấy tờ, tài liệu hợp lệ, bảo đảm giá trị lịch sử, pháp lý) chứng minh có sai sót trong xác định năm sinh của ông khi đăng ký khai sinh thì ông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc cải chính theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hộ tịch

otvet Thủ tục cấp CCCD cho người bị mất giấy khai sinh
otvet Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?
otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay cho Sổ Hộ khẩu?
otvet Có thể cải chính năm sinh trong giấy khai sinh
otvet Chuyển nơi tạm trú theo cha hoặc mẹ, thủ tục như thế nào?
otvet Cần xin giấy xác nhận nơi cư trú khi làm thủ tục hành chính nếu bỏ sổ hộ khẩu
otvet Có thể xin cấp lại CCCD ở nơi tạm trú
otvet Hộ khẩu sẽ bị thu hồi khi làm thủ tục nhập khẩu
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu
otvet Có thể dùng CCCD để chứng minh nơi cư trú
otvet Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà của anh chị
otvet Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu?
otvet Được đăng ký thường trú tại nơi mua nhà
otvet Từ 1/7/2022, được nộp thẻ CCCD thay sổ hộ khẩu khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Chỉ có thể tra cứu "số định danh" tại công an xã nơi thường trú
otvet Giấy khai sinh điện tử chỉ được áp dụng sau khi hoàn thành số hóa sổ hộ tịch
otvet Mất bản gốc giấy khai sinh phải đăng ký lại