LuatVietnam

Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán

Cập nhật 12/7/2022 | Đăng tải: LVN.5494

hoi Nguyễn Thị Thu
Tôi được công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thông tin cho tôi biết, thời hạn hoàn thuế TNCN của năm 2020 là ngày 5/4/2021, tuy nhiên, tôi chưa thực hiện hoàn thuế. Vậy sau thời hạn đó tôi không được hoàn lại thuế TNCN đã nộp thừa phải không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành đã thay đổi quy định về thời hạn quyết toán thuế TNCN theo năm. Theo đó, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2020 của cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán với cơ quan thuế là ngày 4/5/2021 (lùi 1 tháng so với trước đây).

Theo Khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn thuế sau thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, cá nhân có số thuế nộp thừa, có đề nghị hoàn thuế TNCN của năm 2020 và các năm trước (nếu có) mà nộp sau ngày 4/5/2021 thì không bị áp dụng phạt vi phạm hành chính với hành vi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN năm 2020 sau ngày 4/5/2021 thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ và xử lý đề nghị hoàn thuế TNCN theo đúng quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hoàn thuế

otvet Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán
otvet Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT
otvet Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?
otvet Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai
otvet Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?
otvet Nợ thuế sẽ được bù trừ tự động khi xét hoàn thuế
otvet Quy trình cơ quan thuế tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế
otvet Có thể bù trừ tiền hoàn thuế với tiền thuế bị truy thu
otvet Thủ tục hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử được phản hồi kết quả giải quyết trong vòng 3 ngày
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế gồm những gì?
otvet Lưu ý về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ 1/1/2022
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định phải nộp tại cấp Cục thuế
otvet Cục thuế hay Chi cục thuế giữ thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT?
otvet Phải trả tiền chậm nộp cho số thuế hoàn thừa
otvet Từ 1/1/2022, đề nghị hoàn thuế theo kết luận thanh tra được miễn nộp hồ sơ
otvet Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT được hoàn của dự án đầu tư
otvet Hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo Hiệp định thuộc diện kiểm trước - hoàn sau
otvet Các tài liệu cần thiết khi đề nghị hoàn thuế theo điều ước
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định cần nộp những gì?