LuatVietnam

Có thể nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Cập nhật 11/5/2022 | Đăng tải: LVN.5449

hoi Kim Duyên
Công ty tôi có nhiều công nhân thuê trọ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Vậy từ phía công ty có thể nộp hồ sơ trực tuyến hay không?

luat Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi BHXH Việt Nam về việc triển khai Quyết định 08/2022 của Thủ tướng về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, bộ yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và những đơn vị liên quan thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn để phục vụ trong công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

Người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

UBND cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Theo quyết định 08 của Thủ tướng, hai nhóm người lao động được nhận hỗ trợ là công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp (khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm) và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Trong đó, mức hỗ trợ cho người lao động đang làm ở các khu công nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng.

Với nhóm người lao động quay trở lại thị trường lao động, Chính phủ hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng.

Về quy trình nhận hỗ trợ, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ gửi cho doanh nghiệp. Trước ngày 15 hằng tháng, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong hai ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận quá trình tham gia của người lao động. Sau đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị lên UBND cấp huyện để trình cấp tỉnh xem xét thực hiện hỗ trợ cho người lao động.

Doanh nghiệp chi trả cho người lao động trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.

Xem thêm

Lao động - Việc làm