LuatVietnam

Lược đồ | Công an nhân dân

Tổng số 48 bản ghi | Cập nhật đến: 15-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2019 Luật Công an nhân dân 2019 English attachment
(Luật số 37/2018/QH14status2 )

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Các quy định của Luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2019. Xem thêm

Thay thế Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13status1 ngày 27/11/2014.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 15/8/2023 Luật Công an nhân dân (sửa đổi năm 2023) English attachment
(Luật số 21/2023/QH15)

Luật này sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14: khoản 4 Điều 22 về tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng; khoản 4 Điều 23 về thẩm quyền quy định tiêu chí, tiêu chuẩn xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn; Điều 25 về số lượng người giữ cấp bậc hàm cao nhất trong Công an nhân dân; khoản 2 Điều 29 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan được biệt phái; Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan; khoản 2 Điều 42 về hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an. Xem thêm

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/8/2023 Tăng tuổi nghỉ hưu cho Công an nhân dân
(Nghị định số 57/2023/NĐ-CP)

Nghị định bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 49/2019/NĐ-CPstatus2 liên quan đến tiêu chuẩn xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND. Chi tiết xem Điều 2a. Xem thêm

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định về nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng và hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an. Chi tiết xem Điều 3a, Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 20/8/2023 Quy định về công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân
(Thông tư số 27/2023/TT-BCA)

Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình trong quản lý và tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân. Xem thêm

Nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân là một mặt công tác công an, nghiên cứu các vấn đề vĩ mô, trung hạn, dài hạn và các vấn đề cấp bách về an ninh, trật tự, phục vụ tham mưu Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đường lối, hoạch định, triển khai chiến lược, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an nhân dân.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2023.

blue-check 5/3/2022 Thay mới quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC (áp dụng nội bộ trong Công an nhân dân)
(Thông tư số 06/2022/TT-BCA)

Thông tư thay mới các quy trình thủ tục thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ... thực hiện trong Công an nhân dân. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2022 và thay thế Thông tư số 25/2018/TT-BCA ngày 06/8/2018.

blue-check 30/5/2008 Về Giấy Chứng minh Công an nhân dân
(Nghị định số 59/2008/NĐ-CP)

Giấu chứng minh CAND là loại giấy chỉ cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan đang tại ngũ trong lực lượng Công an theo chế độ chuyên nghiệp. Giấy này được sử dụng khi thi hành công vụ nhằm chứng minh người mang giấy là sĩ quan hoặc hạ sĩ quan Công an. Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo và thay thế Nghị định số 33/2001/NĐ-CP quy định về "Giấy chứng minh An ninh nhân dân" và "Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân"

XEM THÊM
blue-check 15/6/2022 Thay mới Quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân English attachment
(Thông tư số 19/2022/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư số 68/2013/TT-BCAstatus1 ngày 26/12/2013.

blue-check 15/2/2022 Quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân
(Thông tư số 128/2021/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022 và thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BCA ngày 14/01/2015.

blue-check 23/12/2021 Quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân
(Thông tư số 104/2021/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2021 và thay thế Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020.

blue-check 20/5/2021 Sửa đổi cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Thanh tra Công an nhân dân
(Nghị định số 25/2021/NĐ-CP)

Nghị định sửa đổi các điều khoản quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Công an nhân dân, gồm: Xem thêm

- Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ;

- Cơ cấu, chức năng, quyền hạn của Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam;

- Vị trí, chức năng, tổ chức Thanh tra Công an tỉnh;

...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.

Bãi bỏ các điều khoản sau: Điều 14, khoản 3 Điều 15, Điều 18, Điều 19, khoản 3 Điều 30.

Bỏ cụm từ “Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Thanh tra Công an huyện” tại mục 3 Chương II của Nghị định số 41/2014/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 22/1/2021 Quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
(Thông tư số 129/2020/TT-BCA)

Quy trình này bao gồm việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo; việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo và công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo Xem thêm

Các biểu mẫu về tố cáo sử dụng theo mẫu ban hành tại Thông tư số 60/2014/TT-BCAstatus2 và Thông tư số 54/2017/TT-BCA .

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2021 và thay thế Thông tư số 12/2015/TT-BCAstatus1 ngày 02/3/2015.

blue-check 19/9/2020 Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại, tố cáo cán bộ Công an nhân dân
(Thông tư số 85/2020/TT-BCA)

Thông tư này quy định các trình tự, nguyên tắc tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang thừa hành công vụ Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2020 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014.

blue-check 6/10/2017 Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân
(Thông tư số 27/2017/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2017 và thay thế Quyết định số 893/2008/QĐ-BCA ngày 04/7/2008.

blue-check 25/8/2014 Về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
(Thông tư số 28/2014/TT-BCA)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an về hoạt động điều tra hình sự trong Công an nhân dân trái với Thông tư này.

blue-check 1/6/2012 Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân
(Thông tư số 17/2012/TT-BCA)

Thông tư này quy định về Điều lệnh nội vụ CAND đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND, bao gồm: Xem thêm

- Chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác;

- Chế độ làm việc, công tác, chiến đấu, hội họp, huấn luyện, học tập, bảo mật, nghỉ ngơi;

- Quản lý tài liệu, vũ khí, công vụ hỗ trợ, vật chứng, phương tiện nghiệp vụ, tài chính, tài sản;

- Sử dụng trang phục; tư thế, lễ tiết, tác phong; nội vụ, vệ sinh công sở.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế Quyết định số 236/2004/QĐ-BCA (C11) ngày 18/3/2004.

blue-check 1/6/2012 Quy định nghi lễ Công an nhân dân
(Thông tư số 19/2012/TT-BCA)

Thông tư này quy định nguyên tắc, hình thức, trình tự tổ chức các nghi lễ trong CAND, bao gồm: Lễ chào cờ Tổ quốc; Lễ đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các đoàn khách quốc tế; Lễ trao tặng và đón nhận huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng khác; Lễ tuyên thệ; Lễ phong, thăng cấp bậc hàm, vinh danh học hàm, học vị khoa học; Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; lễ khai giảng và bế giảng năm học, khóa học, lớp học trong CAND. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012; thay thế Quyết định số 238/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/3/2004 và các quy định khác của Bộ Công an trái với Thông tư này.

blue-check 1/6/2012 Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân
(Thông tư số 18/2012/TT-BCA)

Thông tư này quy định Điều lệnh đội ngũ CAND, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và đội ngũ Tổ Công an kỳ. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 và thay thế Quyết định số 237/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/3/2004 ban hành kèm theo Quy định về điều lệnh đội ngũ của lực lượng CAND.

blue-check 15/5/2012 Quy định cải tạo xe cơ giới trong Công an nhân dân
(Thông tư số 16/2012/TT-BCA)

Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới, kiểm tra chất lượng của xe cơ giới cải tạo trong CAND. Xem thêm

Khái niệm "xe cơ giới" quy định tại Thông tư này bao gồm xe ô tô, xe ô tô sát xi, xe máy chuyên dùng của lực lượng CAND. Cải tạo xe cơ giới là thay đổi hệ thống, tổng thành, tính năng sử dụng của xe.

Theo đó, việc cải tạo xe cơ giới chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị cấp vụ, cục trở lên hoặc Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng hơn 15 năm, kể từ năm sản xuất thì sẽ không được thực hiện cải tạo theo quy định này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2012 và thay thế Quyết định số 1410/2005/QĐ-BCA(C11) ngày 05/10/2005.

blue-check 20/7/2006 Tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an Nhân dân
(Nghị định số 63/2006/NĐ-CP)
blue-check 20/7/2004 Chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ
(Quyết định số 113/2004/QĐ-TTg)
blue-check 3/6/2021 [Hợp nhất] - Cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Thanh tra Công an nhân dân
(Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 vào Nghị định số 41/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

blue-check 13/11/2017 Về việc gọi nghĩa vụ gia nhập lực lượng công an nhân dân năm 2018
(Chỉ thị số 19/CT-UBND)
blue-check 13/11/2017 Chỉ tiêu tuyển chọn nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
(Quyết định số 7901/QĐ-UBND)
blue-check 4/6/1994 Điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân dân và công an nhân dân chết khi đang tại ngũ
(Nghị định số 46/1994/NĐ-CP)
red-check 1/7/2014 Cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Thanh tra Công an nhân dân
(Nghị định số 41/2014/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014 và thay thế Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006.

blue-check 15/10/2015 Hướng dẫn đóng và hưởng BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân
(Nghị định số 70/2015/NĐ-CP)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015.

blue-check 8/3/2012 Quy chế sử dụng Ngân sách Nhà nước của lực lượng Công an nhân dân
(Thông tư số 05/2012/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 08.03.2012 và thay thế Quyết định số 429/1999/QĐ-BCA(V22) ngày 31.07.1999 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định mối quan hệ và trách nhiệm của các cấp Công an trong quản lý, điều hành ngân sách của lực lượng Công an nhân dân.

blue-check 20/11/2011 Quy chế kiểm tra văn bản pháp luật của ngành Công an nhân dân
(Thông tư số 66/2011/TT-BCA)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.11.2011 và thay thế Quyết định số 1872/2006/QĐ-BCA(V19) ngày 24.11.2006 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành "Quy chế về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân".

blue-check 31/12/2015 [Hợp nhất] - Luật Công an nhân dân
(Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 vào Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13status1 ngày 27/11/2014. Xem thêm

blue-check 7/4/2014 [Hợp nhất] - Quy định chi tiết Luật Công an nhân dân
(Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCA)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/6/2010 vào Nghị định số 43/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

blue-check 21/12/2007 Về việc hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn.
(Công văn số 4730/BHXH-CĐCS)

Theo công văn này, thời gian được tính để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng nêu trên được căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), các văn bản quy định hiện hành về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995; các quy định về đóng BHXH và hướng dẫn tại mục II Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 9/11/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thực hiện.

blue-check 26/9/1991 Chính sách, chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên
(Quyết định số 287/1991/HĐBT)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/7/2006 Luật Công an nhân dân English attachment
(Luật số 54/2005/QH11status1 )

Luật này quy định về hệ thống và cơ cấu tổ chức của Công an; nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng công an; hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan; đối tượng, điều kiện và thời hạn để được xét phong, thăng cấp bậc hàm trong lực lượng công an và hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Công an. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006 và bãi miễn hiệu lực của Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân 1987, 1991; Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân 1989, 1991, 1995;

stop-check 18/11/2006 Quy chế trang bị thiết bị nghiệp vụ cho Công an nhân dân
(Quyết định số 238/2006/QĐ-TTgstatus1 )
stop-check 3/12/2005 Tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân chuyển ngành
(Quyết định số 289/2005/QĐ-TTgstatus1 )
stop-check 6/12/2015 Quy định chi tiết Luật Công an nhân dân 2015
(Nghị định số 103/2015/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2015 và thay thế Nghị định số 43/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 26/3/2007.

stop-check 1/7/2015 Luật Công an nhân dân 2015 English attachment
(Luật số 73/2014/QH13status1 )

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Xem thêm

Các quy định về phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này được công bố.

Thay thế Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11status1 ngày 29/11/2005.

stop-check 20/4/2015 Quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
(Thông tư số 11/2015/TT-BCAstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2015. Thay thế các quy định về giải quyết khiếu nại tại Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an.

stop-check 20/4/2015 Quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
(Thông tư số 12/2015/TT-BCAstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2015. Thay thế các quy định về giải quyết tố cáo tại Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an.

stop-check 17/10/2011 Quy chế tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân
(Thông tư số 71/2011/TT-BCAstatus1 )

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 727/2006/QĐ-BCA(X14) ngày 08.06.2006 của Bộ trưởng Bộ Công an.

stop-check 14/10/2011 Hướng dẫn phụ cấp công vụ dành cho Công an nhân dân
(Thông tư số 61/2011/TT-BCAstatus1 )

Người làm việc trong ngành Công an được phụ cấp thêm 10% so với mức lương cấp bậc hàm, mức lương ngạch bậc hoặc mức phụ cấp bậc hàm, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14.10.2011.

stop-check 30/4/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 54/2005/QH11
(Nghị định số 43/2007/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 8/11/1998 Phù hiệu, và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
(Nghị định số 86/1998/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 15/7/1995 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
(Nghị định số 45/1995/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 19/12/1993 Về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ.
(Quyết định số 595/TTgstatus1 )
stop-check 22/5/1991 Sửa đổi chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của lực lượng công an nhân dân
(Nghị định số 167/1991/HĐBTstatus1 )
stop-check 24/5/1989 Chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Lực lượng Công an nhân dân
(Nghị định số 50/1989/HĐBTstatus1 )
stop-check 11/7/2006 Về triển khai cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân..."
(Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND)