LuatVietnam

Công trình sửa chữa nhỏ có được tính chi phí tư vấn?

Cập nhật 15/8/2023 | Đăng tải: LVN.5765

hoi Công ty TNHH MTV Phạm Công
Công ty ký hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán (báo cáo kinh tế-kỹ thuật) các công trình sử dụng vốn sửa chữa hằng năm từ các công trình khác nhau, nội dung khắc phục sửa chữa khác nhau.
Tuy nhiên sau khi thực hiện, chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng, đối với công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì không tính chi phí tư vấn, nên không thanh toán chi phí tư vấn cho công ty, như vậy có đúng không?

luat Bộ Xây dựng:

Chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Dự toán sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Bảng 2.2 Phụ lục II Thông tư số 14/2021/TT-BXD. Dự toán chi phí bảo trì công trình xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 2.1 Phụ lục II Thông tư số 14/2021/TT-BXD.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan. 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm