LuatVietnam

Lược đồ | Công trình thủy lợi

Tổng số 163 bản ghi | Cập nhật đến: 15-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/8/2023 Thủ tục cấp phép xây dựng trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi (kể từ 15/8/2023)
(Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi về cấp giấy phép xây dựng công trình, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu... trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

Bãi bỏ các nội dung công bố tại các số thứ tự 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 tại mục 2 phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2466/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 20/6/2023; Nội dung công bố tại số thứ tự mục 1, Phần I (số thứ tự 1, 2 - phần A; số thứ tự 1, 2 - phần B); tại số thứ tự mục 2, phần I (số thứ tự 1, 3, 4, 5, 6, 7 - phần A; số thứ tự 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 - phần B) và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại các số thứ tự nêu trên tại phần II, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTLstatus2 ngày 29/6/2018.

blue-check 15/8/2023 Sửa đổi quy định về phân loại và cấp phép khai thác công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 40/2023/NĐ-CP)

Nghị định này sửa đổi các điều khoản sau của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP: Điều 4 (về phân loại công trình thủy lợi); Điều 8 (về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước); Điều 9 (về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân khai thác trạm bơm điện cố định); Điều 11 (về cơ sở đào tạo quản lý, khai thác công trình thủy lợi); Điều 14 (về nguyên tắc cấp phép khai thác công trình thủy lợi); Điều 15, Điều 16 (về căn cứ, thẩm quyền cấp phép khai thác công trình thủy lợi); Điều 22, Điều 28 (về hồ sơ cấp phép khai thác công trình thủy lợi); ... Xem thêm

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

blue-check 12/7/2023 Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi tại TP. HCM
(Quyết định số 2876/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 21/6/2023 Thay mới thủ tục cấp phép xây dựng trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi
(Quyết định số 2533/QĐ-UBND)

Quyết định thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, lập bến bãi, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu... trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, áp dụng trên địa bàn Tp. HCM. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

red-check 1/7/2018 Bộ TTHC mới trong lĩnh vực thủy lợi
(Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTLstatus2 )

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các TTHC mới ban hành hoặc mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy lợi. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4440/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2016.

red-check 1/7/2018 Phân cấp và điều kiện khai thác công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 67/2018/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi; năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Xem thêm

"Công trình thủy lợi" quy định tại Nghị định này bao gồm: hồ chứa nước, đập, bờ bao, trạm bơm, cống, hệ thống dẫn, chuyển nước (kênh, mương, rạch, tuynel, xi phông, cầu máng) và đường ống.

Theo Điều 7 Nghị định, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi phải có các bộ phận sau: Bộ phận chuyên trách về quản lý công trình; Bộ phận chuyên trách về quản lý nước và Bộ phận chuyên trách về quản lý kinh tế.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, phải có đơn vị chuyên trách để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đó.

Các bộ phận chuyên môn này phải bố trí 70% số lượng cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp trở lên.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

HƯỚNG DẪN
blue-check 28/2/2023 Định mức kinh tế - kỹ thuật khai thác công trình thủy lợi
(Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2023.

blue-check 19/10/2022 Bãi bỏ một số Quy chuẩn về công trình thủy lợi
(Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT)

Thông tư bãi bỏ các quy định sau: Xem thêm

1. Toàn bộ Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 06/7/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

2. Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 26/6/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật. Ký hiệu QCVN 04-04:2012/BNNPTNT .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đối với các dự án xây dựng công trình thủy lợi đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà áp dụng QCVN 04-01:2010/BNNPTNT, 04-02:2010/BNNPTNT, 04-04:2010/BNNPTNT thì tiếp tục áp dụng đến khi kết thúc.

blue-check 1/1/2008 Quy định chi tiết Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 154/2007/NĐ-CP)

Nghị định này sửa đổi điều khoản về việc miễn (hoặc không miễn) thủy lợi phí đối với một số loại đất; sửa đổi điều khoản cho phép các Công ty cổ phần, UBND cấp xã, Hợp tác xã, Tổ hợp tác được phép quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.

blue-check 1/1/2023 Công trình thủy lợi - Tường hào bentonite chống thấm - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13692:2023)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế tường hào bentonite chống thấm cho đập đất và nền của công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 13692:2023 do Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2023 Công trình thủy lợi - Tường hào bentonite chống thấm - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13693:2023)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thi công và nghiệm thu tường hào bentonite chống thấm cho đập đất và nền của công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 13693:2023 do Trường Đại học Thủy lợi xây dựng, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2022 Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành trạm bơm điện
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8417:2022)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong việc vận hành trạm bơm điện có điện áp vận hành tới 6000 V, gồm các loại máy bơm: trục ngang, trục đứng, trục xiên và bơm chìm (kiểu bơm ly tâm hướng trục và hỗn lưu), sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt nông thôn. Xem thêm

TCVN 8417:2022 thay thế TCVN 8417:2010;

TCVN 8417:2022 do Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2022 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu khớp nối
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9159:2022)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong thiết kế, thi công và nghiệm thu khớp nối trong các công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai. Xem thêm

TCVN 9159:2022 thay thế TCVN 9159:2012

TCVN 9159:2022 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 23/7/2020 Tốt nghiệp ngành xây dựng công trình thủy lợi có được thiết kế nhà ở?
(Công văn số 616/HĐXD-CCRC)

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BXD, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp là trong chương trình đào tạo chuyên môn phải có môn học về các loại kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp. Xem thêm

Theo đó, đối với cá nhân tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện và trong chương trình học không có các bộ môn về thiết kế nhà dân dụng thì không được xem là có chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9161:2020)

Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu trong thiết kế, thi công và nghiệm thu công tác khoan nổ mìn đào đá trong các công trình thủy lợi; công trình phòng, chống thiên tai. Xem thêm

TCVN 9161:2020 thay thế TCVN 9161:2012

TCVN 9161:2020 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THAM KHẢO
blue-check 7/11/2022 Định mức kinh tế kỹ thuật dành cho các công trình thủy lợi tại Tp. Hà Nội
(Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2022. Xem thêm

Bãi bỏ các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/3/2017.

blue-check 1/2/2023 Về Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum
(Công văn số 300/BXD-HĐXD)

Văn bản nêu ý kiến của Bộ Xây dựng đối với Đề án chuyển đổi Ban Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum sang mô hình Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.

blue-check 2/8/2022 Về việc xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình thủy lợi
(Công văn số 2921/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình thủy lợi theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD .

blue-check 1/1/2022 Công trình thủy lợi - Tính toán thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là đá
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9143:2022)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho việc tính toán thầm dưới đây công trình trên nàn không phải là đủ và thăm vòng quanh trụ biên, tưởng bên không trầm của các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai (ví dụ: đập bê tông, tràn xả lũ, cống vùng triều...) có lớp giáp với đất hai bên vai (bờ) Tiêu chuẩn này không áp dụng cho tính toán thấm qua thân và nền đê, đập vật liệu địa phương. Xem thêm

TCVN 9143:2022 thay thế TCVN 9143:2012

TCVN 9143.2022 do Trường đại học Thuỷ lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 4118:2021)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp hệ thống dẫn, chuyển nước bao gồm các loại kênh dùng để cấp nước, tiêu thoát nước mặt và hệ thống cấp nước bằng đường ống có áp trong hệ thống công trình thủy lợi, gọi tắt là hệ thống kênh. Xem thêm

TCVN 4118:2021 thay thế TCVN 4118:2012

TCVN 4118:2021 do Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XEM THÊM
blue-check 1/8/2022 Thay mới Quy trình vận hành công trình thủy lợi
(Thông báo số 03/2022/TT-BNNPTNT)

Thông tư thay mới mẫu Quy trình vận hành công trình thủy lợi và sửa đổi quy định liên quan đến thẩm quyền quản lý công trình thủy lợi. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

blue-check 10/1/2022 Bãi bỏ các thủ tục về cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
(Quyết định số 67/QĐ-BNN-TCTL)

Quyết định công bố bãi bỏ các thủ tục về cấp, gia hạn giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 02, 08 mục 2A và số thứ tự 02, 08 mục 2B Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và nội dung cụ thể của 04 thủ tục hành chính tương ứng tại mục A Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTLstatus2 ngày 29/6/2018; Bãi bỏ tên các thủ tục hành chính được sửa đổi tại số thứ tự 03, 04 mục 2A và số thứ tự 03, 04 mục 2B Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTLstatus2 ngày 22/11/2018.

blue-check 1/11/2021 Thay mới Quy trình khai thác công trình thủy lợi tại TP. HCM
(Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021. Xem thêm

Thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014.

blue-check 12/10/2018 Hướng dẫn sử dụng tro bay làm bê tông công trình thủy lợi
(Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD)

Hướng dẫn kỹ thuật này quy định các nguyên tắc sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều; hướng dẫn trình tự thiết kế thành phần bê tông sử dụng tro bay có tính công tác từ 10 mm đến 220 mm; các yêu cầu khi chế tạo hỗn hợp bê tông, quy trình thi công và nghiệm thu bê tông các công trình thủy lợi và đê điều. Xem thêm

Hướng dẫn này có thể tham khảo áp dụng đối với công trình giao thông nông thôn trong các dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/10/2018 Chế độ quản lý tài chính mới đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
(Thông tư số 73/2018/TT-BTC)

Thông tư hướng dẫn về nguồn tài chính, quản lý, sử dụng nguồn tài chính, hạch toán kế toán và chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018 và thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BTCstatus1 ngày 21/01/2009.

blue-check 13/9/2018 Bãi bỏ 4 TTHC về thẩm định thiết kế công trình thủy lợi
(Quyết định số 4847/QĐ-UBND)

Các TTHC được công bố bãi bỏ tại Quyết định này gồm: Xem thêm

1. Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện.

3. Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn NSNN.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 68, 69, 70 và 71 tại Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016.

blue-check 1/1/2018 Quy chế quản lý và khai thác công trình thủy lợi
(Nghị định số 129/2017/NĐ-CP)

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý, bao gồm: đập thủy lợi, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình phụ trợ khác. Xem thêm

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

blue-check 20/1/2015 Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công trình thủy lợi
(Chương trình khung số TCCN-42510110:41/2014/TT-BGDĐT)

Chương trình khung này được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2015.

blue-check 3/10/2013 Chương trình khung Cao đẳng nghề xây dựng công trình thủy lợi
(Văn bản khác số CDN50510112:12/2013/TT-BLĐTBXH)

Danh mục được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 19/8/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2013

blue-check 3/10/2013 Chương trình khung nghề xây dựng công trình thủy lợi
(Văn bản khác số TCN-40510112:12/2013/TT-BLĐTBXH)

Danh mục được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 19/8/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2013

blue-check 1/1/2013 Sửa đổi một số quy định về quản lý công trình thủy lợi
(Nghị định số 67/2012/NĐ-CP)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CPstatus1 ngày 28/11/2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

blue-check 6/10/2010 Công bố 12 Tiêu chuẩn về công trình thủy lợi
(Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN)

Quyết định công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia gồm: Xem thêm

1. TCVN 8412:2010 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành

2. TCVN 8413:2010 Công trình thủy lợi – Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê

3. TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

4. TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

5. TCVN 8416:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

6. TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện

7. TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

8. TCVN 8419:2010 Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

9. TCVN 8420:2010 Công trình thủy lợi - Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

10. TCVN 8421:2010 Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

11. TCVN 8422:2010 Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công

12. TCVN 8423:2010 Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế công trình thủy công

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 13/1/2007 Tiêu chuẩn về địa chất trong thiết kế công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 195:2006)

Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình trong các giai đoạn lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo đầu tư - viết tắt là BCĐT), Dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là dự án đầu tư - viết tắt là DAĐT), Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là thiết kế kỹ thuật - viết tắt là TKKT), Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình (gọi tắt là bản vẽ thi công - viết tắt là BVTC), Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo kinh tế kỹ thuật - viết tắt là BCKTKT) các dự án thủy lợi. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho Dự án đê điều.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn, cần phải vận dụng thích hợp những quy định tương ứng trong tiêu chuẩn này và phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn được ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/01/2007.

blue-check 16/9/2021 Về việc xây dựng định mức chi phí duy tu công trình thủy lợi
(Công văn số 3784/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xây dựng định mức chi phí duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2021 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9155:2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất công trình bao gồm khoan máy, khoan tay và đào để phục vụ thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai. Xem thêm

TCVN 9155:2021 thay thế TCVN 9155:2012

TCVN 9155:2021 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8215:2021)

Tiêu chuẩn này áp dụng trong thiết kế bố trí, thi công và nghiệm thu thiết bị quan trắc của cụm đầu mối công trình thủy lợi (đập, tràn, cống, trạm bơm) nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và quản lý vận hành. Xem thêm

TCVN 8215:2021 thay thế TCVN 8215:2009

TCVN 8215:2021 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 22/10/2020 Về việc ban hành định mức xây dựng công trình thủy lợi
(Công văn số 5110/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng trao đổi với Bộ Nông nghiệp về việc rà soát, ban hành định mức xây dựng công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12633:2020)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật thiết kế cừ chống thấm cho công trình thủy lợi trên nền không phải là đá. Xem thêm

TCVN 12633:2020 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12634:2020)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong công tác thi công và nghiệm thu cừ chống thấm cho công trình thủy lợi trên nền không phải là đá. Xem thêm

TCVN 12634:2020 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11323:2020)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thi công và nghiệm thu hố móng công trình thủy lợi trong nền cát, nơi có nguy cơ xảy ra cát chảy. Xem thêm

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hố móng trong các công trình xây dựng khác, nếu có điều kiện xây dựng tương tự.

TCVN 11323:2020 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12846:2020)

Tiêu chuẩn này quy định về thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật (đối với các dự án thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (đối với các dự án thiết kế hai bước và ba bước) các công trình thủy lợi xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp. Xem thêm

TCVN 12846:2020 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8643:2020)

Tiêu chuẩn này quy định cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới của công trình thủy lợi như hồ chứa nước, đập dâng, trạm bơm, cống lấy nước từ sông, suối thiên nhiên và cấp hạn hán đối với cây trồng được tưới. Xem thêm

TCVN 8643:2020 thay thế TCVN 8643:2011

TCVN 8643:2020 do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8412:2020)

Tiêu chuẩn này quy định các bước lập quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8412:2020 thay thế TCVN 8412:2010

TCVN 8412:2020 do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8367:2020)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quan trắc, giám sát chất lượng nước trong công trình trình thủy lợi (không bao gồm hồ chứa nước): Xem thêm

- Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi (từ Điều 4 đến Điều 9 tiêu chuẩn này);

- Quy định các yêu cầu dự báo chất lượng nước bằng phương pháp mô hình toán (Điều 8 tiêu chuẩn này);

- Quy định về quan trắc, giám sát tự động, liên tục nguồn tác động (nước thải) đến chất lượng nước trong công trình thủy lợi (Điều 10 tiêu chuẩn này).

TCVN 8367:2020 thay thế TCVN 8367:2010

TCVN 8367:2020 do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Công trình thủy lợi - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8645:2019)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá tạo màn chống thấm và gia cố nền công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8645:2019 thay thế TCVN 8645:2011

TCVN 8645:2019 do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 9/7/2018 Về quản lý, khai thác công trình thủy lợi
(Công văn số 5161/BNN-TCTL)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh triển khai thực hiện các quy định mới tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP về quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8216:2018)

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định cho công tác thiết kế đập đất đầm nén. Xem thêm

TCVN 8216:2018 thay thế TCVN 8216:2009

TCVN 8216:2018 do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8297:2018)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thiết kế biện pháp thi công, tổ chức thi công, thi công và nghiệm thu (xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp) đập đất thi công bằng phương pháp đầm nén. Xem thêm

TCVN 8297:2018 thay thế TCVN 8297:2009

TCVN 8297:2018 do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8478:2018)

Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8478:2018 thay thế TCVN 8478:2010

TCVN 8478:2018 do Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8477:2018)

Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong giai đoạn lập dự án và thiết kế, áp dụng đối với dự án thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8477:2018 thay thế TCVN 8477:2010

TCVN 8477:2018 do Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12318:2018)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong thiết kế, thi công, nghiệm thu cống lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực trên nền đất yếu, vùng có cột nước thấp. Xem thêm

TCVN 12318:2018 do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12261:2018)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về thiết kế các công trình giữ cát giảm sóng để bảo vệ bờ biển gồm đê mỏ hàn, đê ngăn giữ cát và giảm sóng. Xem thêm

TCVN 12261:2018 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12571:2018)

Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án (bao gồm cả thiết kế cơ sở) và thiết kế (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) các công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 12571:2018 do Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Màng chống thấm HDPE - Thiết kế, thi công, nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11322:2018)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, thi công, nghiệm thu màng chống thấm HDPE để chống thấm công trình thủy lợi bằng đất xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa. Xem thêm

TCVN 11322:2018 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Công trình thủy lợi - Thí nghiệm mô hình vật lý sông
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12196:2018)

Tiêu chuẩn này quy định nội dung về thiết kế, xây dựng và thí nghiệm mô hình sông để nghiên cứu chế độ thủy động lực, biến động lòng dẫn sông trong điều kiện tự nhiên hoặc ảnh hưởng của các công trình xây dựng (không bao gồm các công trình đầu mối thủy lợi, thủy điện). Xem thêm

TCVN 12196:2018 do Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2017 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11736:2017)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế, thi công, nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xây dựng mới hoặc cải tạo các kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển. Xem thêm

TCVN 11736:2017 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11652:2016)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê tông lắp ghép, bê tông phun vẩy và bê tông bản mặt đập đá đổ. Xem thêm

TCVN 11652:2016 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11199:2016)

Tiêu chuẩn này hướng dẫn về quá trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn. Xem thêm

TCVN 11199:2016 thay thế cho Mục 3.9.9.3 của TCVN 8641:2011

TCVN 11199:2016 do Viện Nước tưới tiêu và Môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công, nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11362:2016)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thi công và nghiệm thu hệ thống kênh tưới nội đồng bằng bê-tông đúc sẵn. Xem thêm

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn bao gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh trong các hệ thống tưới.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong điều kiện tương tự đối với kênh đúc sẵn sử dụng các vật liệu khác tương đương.

TCVN 11362:2016 do Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9902:2016)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế đê sông và các công trình nằm trong đê sông. Phạm vi áp dụng bao gồm xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình đê sông đã có. Xem thêm

TCVN 9902:2016 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11699:2016)

Tiêu chuẩn này hướng dẫn đánh giá an toàn đập của các hồ chứa thủy lợi trong quá trình khai thác, sử dụng. Xem thêm

TCVN 11699:2016 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 30/3/2015 [Hợp nhất] - Điều kiện xả nước thải vào công trình thủy lợi
(Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 6/4/2011 vào Quyết định số 56/2004/QĐ-BNNstatus1 ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

blue-check 27/3/2015 [Hợp nhất] - Điều kiện cấp phép xây dựng các công trình thủy lợi
(Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Quyết định 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 và Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 6/4/2011 vào Quyết định số 55/2004/QĐ-BNNstatus1 ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10398:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu để thiết kế công trình thủy lợi (đập ngăn nước, đập kiểm soát triều, đập ngăn mặn giữ ngọt) theo công nghệ đập xà làn trên nền không phải là đá. Xem thêm

TCVN 10398:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10399:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi áp dụng công nghệ đập xà lan bằng bê tông cốt thép. Xem thêm

TCVN 10399:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10400:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế công trình thủy lợi (đập ngăn nước, đập kiểm soát triều, đập ngăn mặn giữ ngọt) theo công nghệ đập trụ đỡ trên nền không phải là đá. Xem thêm

TCVN 10400:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10401:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi áp dụng công nghệ đập trụ đỡ. Xem thêm

TCVN 10401:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập cao su - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10402:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng trong thiết kế, thi công và nghiệm thu đập bằng cao su làm căng bằng nước. Xem thêm

TCVN 10402:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập bê tông đầm lăn - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10403:2015)

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu đập bê tông đầm lăn áp dụng cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Xem thêm

TCVN 10403:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Cửa van composite cống vùng triều- Yêu cầu kỹ thuật
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10407:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu bàn giao đối với các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite áp dụng trong các công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 10407:2015 do Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập đá đổ bản mặt bê tông - Thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10775:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công và nghiệm thu đập đá đổ chống thắm bằng bản mặt bê tông từ cấp IV đến cấp đặc biệt. Xem thêm

TCVN 10775:2015 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10396:2015)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế đập hỗn hợp đất đá từ cấp IV đến cấp II, có hình dạng và cấu tạo mặt cắt nêu tại điều 4, thi công theo phương pháp đầm nén. Đập hỗn hợp đất đá cấp I và cấp đặc biệt thi công theo phương pháp đầm nén được quy định theo tiêu chuẩn thiết kế riêng. Xem thêm

TCVN 10396:2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10397:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu đập đắp bằng vật liệu hỗn hợp đất đá từ cấp IV đến cấp II, thi công theo phương pháp đầm nén. Thi công xây dựng đập hỗn hợp đất đá đầm nén cấp I và cấp đặc biệt được quy định theo tiêu chuẩn riêng. Xem thêm

TCVN 10397:2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10406:2015)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán hệ số tiêu thiết kế cho các hệ thống thủy lợi (hoặc vùng tiêu) có nhiều đối tượng tiêu nước khác nhau. Xem thêm

Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế quy hoạch, đầu tư xây dựng bao gồm các xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình, hệ thống các công trình tiêu nước đã có và quản lý khai thác công trình tiêu nước.

TCVN 10406:2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh - Thiết kế lắp đặt và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10776:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế lắp đặt và nghiệm thu đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh chôn trong đất ở các công trình thủy lợi, bao gồm xây dựng mới, sửa chữa, phục hồi hoặc nâng cấp. Xem thêm

TCVN 10776:2015 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Công trình thủy lợi - Đập đá đổ bản mặt bê tông - Yêu cầu thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10777:2015)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế đối với đập đá đổ chống thấm bằng bản mặt bê tông từ cấp IV đến cấp Đặc biệt. Xem thêm

TCVN 10777:2015 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm đối với công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9903:2014)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong tính toán, thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm để xây dựng các công trình thủy lợi. Có thể áp dụng tiêu chuẩn này để thi công hạ mực nước ngầm khi xây dựng các công trình xây dựng khác. Xem thêm

TCVN 9903:2014 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế theo độ tin cậy
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9905:2014)

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế kết cấu công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy, sao cho thiết kế của hệ thống phù hợp với các yêu cầu và thích hợp để sử dụng an toàn, hợp ký về kinh tế, tiên tiến về kỹ thuật.

blue-check 1/1/2014 Công trình thủy lợi đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10405:2014)

Tiêu chuẩn này quy định về thành phần, khối lượng khảo sát và nội dung thiết kế đai cây chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển. Xem thêm

TCVN 10405:2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9906:2014)

Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho thiết kế, thi công, nghiệm thu cọc xi măng đất thi công bằng công nghệ Jet-grouting (trộn kiểu tia) dùng trong mục đích xử lý nền đất yếu cho xây dựng công trình. Xem thêm

TCVN 9906:2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 12/3/2013 Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện phải nộp thuế tài nguyên
(Công văn số 796/TCT-CS)

Doanh nghiệp khi sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện, kể cả công trình thủy lợi không có hoặc có một phần vốn nhà nước đều phải nộp thuế tài nguyên và tiền sử dụng nước theo quy định. Xem thêm

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân do Bộ Tài chính ban hành

blue-check 1/1/2013 Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9906:2013)

Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho thiết kế, thi công, nghiệm thu cọc xi măng đất thi công bằng công nghệ Jet-grouting (trộn kiểu tia) dùng trong mục đích xử lý nền đất yếu cho xây dựng công trình. Xem thêm

TCVN 9906:2013 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố

blue-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn thiết kế dẫn dòng thi công xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9160:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế dẫn dòng thi công xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện. Đối với các công trình từ cấp 1 trở lên nếu có những vấn đề phức tạp về điều kiện thủy lợi, địa chất,... cần kết hợp giữa tính toán trong tiêu chuẩn này với thí nghiệm mô hình. Xem thêm

Trong tiêu chuẩn này thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Dẫn dòng thi công (constructional diversion): Dùng biện pháp công trình để dẫn nước trong sông chảy theo một phần của lòng sông thiên nhiên hoặc theo một đường dẫn nhân tạo khác nhằm mục đích tạo hố móng được cách ly với dòng chảy để thi công các công trình thủy công trong đó có thể dùng các đê quay thu hẹp lòng sông hoặc ngăn hẳn lòng dẫn, bắt dòng chảy đi qua một đường dẫn khác (kênh, tuyến, đập tràn, cống,...) đã được chuẩn bị trước để dẫn dòng thi công. Công tác dẫn dòng bao gồm cả công tác ngăn dòng.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khải kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Yêu cầu kỹ thuật về bản vẽ cơ - điện của công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9163:2012)

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và hình thức trình bày các bản vẽ thiêt kế các thiết bị cơ khí, kết cấu thép và hệ thống điện (gọi tắt là bản vẽ cơ - điện) Xem thêm

Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Khung tên (title sheet): Nơi ghi các thông tin mang tính pháp lý của bản vẽ.

- Ký hiệu bản vẽ (Drawing indentification mark): Gồm chữ cái lating và số điền vào một ô quy định trong khung tên của từng bản vẽ phục vụ cho công tác chế tạo, lắp ráp, quản lý, lưu trữ và tra cứu được thuận lợi.

- Yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ (Technical requirements in a drawing)

Nhưng yêu cầu riêng về kỹ thuật được ghi bằng lời trong bản vẽ phải thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt, sử dụng mà trong bản vẽ chưa thể hiện được bằng các ký hiệu

Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 14TCVN 170-2006: Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng kê vật liệu các bản vẽ cơ điện, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8719:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi; áp dụng cho đất sét và đất bụi không chứa sạn sỏi, có kết cấu nguyên trạng, hoặc có kết cấu bị phá hoại nhưng đã được đầm chặt lại theo độ ẩm và khối lượng thể tích khô yêu cầu.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8720:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất sét và đất bụi không chứa sạn sỏi, có kết cấu nguyên trạng hoặc bị phá hoại nhưng được đầm chặt lại với độ ẩm và khối lượng thể tích đơn vị đất khô theo yêu cầu, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định tổng hàm lượng các Ion trong đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8727:2012)

- Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng của các ion thành phần muối hòa tan của đất, trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất hạt mịn (đất sét và đất bụi), đất cát và đất sỏi sạn có hơn 15% hàm lượng vật liệu hạt mịn (cỡ hạt nhỏ hơn 0,1 mm) dùng cho xây dựng công trình thủy lợi). Xem thêm

- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8722:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho đất hạt mịn (đất sét và đất bụi) và đất cát pha sét hoặc bụi, không chứa sạn sỏi, có kết cấu nguyên trạng, hoặc bị phá hoại nhưng sau đó đã được đầm chặt với độ chặt và độ ẩm yêu cầu.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định hệ số thấm của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8723:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho các loại đất sau đây: Xem thêm

1.1. Đất hạt mịn (đất sét, đất bụi) và đất cát pha sét lẫn bụi hoặc pha bụi lẫn sét, không chứa hoặc có chứa sạn sỏi hạt nhỏ (hạt 2mm đến 5mm), có cấu trúc nguyên trạng, hoặc bị phá hoại kết cấu nhưng sau đó đã được chế bị đầm chặt có độ chặt và độ ẩm theo yêu cầu.

1.2. Đất rời loại cát, không chứa hoặc chứa một ít (dưới 10% hàm lượng) hạt bụi và hạt sét, không chứa hoặc có chứa một ít sạn sỏi hạt nhỏ, được chế bị đầm chặt có độ chặt theo yêu cầu.

Chú thích:

Đối với đất dính có chứa sạn sỏi hạt trung (cỡ hạt từ 5mm đến 20mm) hoặc hạt to (cỡ hạt từ 20mm đến 60mm), không áp dụng được tiêu chuẩn này, mà phải áp dụng các tiêu chuẩn khác phù hợp với đất chứa hạt to, hoặc tham khảo áp dụng phương pháp thí nghiệm mẫu nhỏ quy đổi, nói ở phụ lục C. Còn đối với đất rời là sạn sỏi, cuội dăm, thì phải bằng thí nghiệm ở hiện trường.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8724:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất loại cát và sạn sỏi hạt nhỏ (cỡ hạt từ 2 mm đến 5 mm), dùng trong xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

Chú thích:

Đối với đất rời chứa nhiều sạn sỏi hạt trung đến hạt to (cỡ hạt từ 5 mm đến 60 mm), thì phải tiến hành thí nghiệm tại hiện trường như nêu trong phụ lục B của Tiêu chuẩn này.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất xây dựng công trình thủy lợi tại hiện trường
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8729:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường, dùng trong xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho các loại đất hạt mịn, đất cát, đất sỏi sạn và đất cuội dăm có kết cấu tự nhiên hoặc do đầm chặt (đất đắp), có mặt lớp lộ ra trên mặt đất hoặc nằm gần mặt đất, có thể đào lấy mẫu thí nghiệm bằng các dụng cụ thô sơ.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định độ chặt của đất xây dựng công trình thủy lợi sau đầm nén tại hiện trường
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8730:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất hạt mịn không chứa hoặc có chứa sạn sỏi và đất rời loại cát và sỏi sạn không chứa hoặc có chứa cuội dăm và quy định các phương pháp xác định độ chặt của đất tại hiện trường, sau thi công đầm chặt đất từng lớp theo phương pháp đầm nén, dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi. Xem thêm

Chú thích:

Tiêu chuẩn này không thay thế Phụ lục B Tiêu chuẩn TCVN 8297 : 2009, trong quá trình áp dụng nếu gặp vật liệu đất có hạt to quá cỡ thì được áp dụng phương pháp thí nghiệm của tiêu chuẩn này.

TCVN 8730:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 152 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8730 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Thuật ngữ và định nghĩa đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8732:2012)

Tiêu chuẩn này quy định sử dụng thống nhất các thuật ngữ Địa chất Công trình, áp dụng cho tất cả các loại đất thiên nhiên, sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8732:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 154:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8732:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8733:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đá nền, đá vật liệu xây dựng, dùng trong xây dựng công trình thủy lợi. Read more

TCVN 8733:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 183:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8733:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8735:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đá nền và đá vật liệu, dùng cho xây dựng các công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8735:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 185:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8735:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình thủy lợi tỷ lệ lớn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 156:2012)

Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn (từ 1:5000 đến 1:1000) trong khu vực đã được chọn để xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện) ở giai đoạn thiết kế cuối cùng (thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công) nhằm mục đích thu được những tài liệu chi tiết cho phép xác định vị trí và kết cấu công trình, đề ra những biện pháp cần thiết để cải tạo trạng thái của đất đá nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình và xác định các điều kiện thi công. Xem thêm

TCVN 9156:2012 được chuyển đổi từ QT.TL-B-5-74 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9156:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Yêu cầu kỹ thuật thi công công trình thủy lợi bằng biện pháp đầm nén nhẹ
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9166:2012)

Tiêu chuẩn này được sử dụng khi thi công các công trình thủy lợi bằng đất đắp: Đập đất, đê có cột nước không lớn hơn 10 mét, theo biện pháp đổ đất vào thân công trình và đầm bằng các máy đầm nén. Xem thêm

Tiêu chuẩn này chỉ quy định riêng cho biện pháp đầm nhẹ.

TCVN 9166:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 2-85 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9166:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Quy trình rửa đất mặn công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9167:2012)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật rửa các loại đất mặn ở vùng đồng bằng ven biển để trồng lúa. Xem thêm

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để rửa mặn cho các loại đất mặn trồng cây công nghiệp, cây lương thực và cây thực phẩm khác.

TCVN 9167:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 53 - 1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9167:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định khối lượng của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8721:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất rời, thoát nước tự do, bao gồm các loại đất sau đây: Xem thêm

Đất cát, có thể có chứa sạn sỏi hạt nhỏ (hạt lọt sàng 5mm) và một ít (dưới 10% hàm lượng) vật liệu hạt nhỏ hơn 0,05 mm (hoặc hạt lọt qua lỗ sàng 0,063 mm của Anh).

Đất sỏi sạn, hạt lọt qua lỗ sàng 20 mm và có thể có tới 10% hàm lượng hạt cỡ từ 20 mm đến 30 mm và một ít (dưới 10% hàm lượng) vật liệu hạt nhỏ hơn 0,05 mm (hoặc hạt lọt qua lỗ sàng 0,063 mm của Anh).

TCVN 8721:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14TCN 136:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8721:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định sức chống cắt của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8725:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức chống cắt của đất bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng, áp dụng cho đất hạt mịn bão hòa nước, mềm yếu (gồm các đất sét, đất bụi có trạng thái dẻo chảy, chảy) trong xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

TCVN 8725:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 147:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8725:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định độ ẩm của đất xây dựng công trình thủy lợi tại hiện trường
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8728:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho đất tự nhiên hoặc đất đầm chặt, gồm các loại sau đây: Xem thêm

Đất hạt mịn và đất cát không chứa hoặc có chứa không quá 10% khối lượng sạn sỏi hạt nhỏ và có lượng chứa vật chất hữu cơ không quá 5% khối lượng.

Đất hạt mịn và đất cát lẫn hoặc pha sỏi sạn, đất sạn sỏi, đất cuội dăm, có lượng chứa vật chất hữu cơ không quá 5% khối lượng.

TCVN 8728 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 150 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8728 : 2012 do Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định độ thấm nước của đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8731:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan đối với các lớp đất có chiều dày khoảng 3 m đến 5 m hoặc hơn, có mặt lớp xuất lộ hoặc ở nông, thuộc đới thông khí, không bão hòa nước và được xem là đồng nhất đẳng hướng về phương diện thấm. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất hạt mịn, đất cát chứa sạn sỏi và đất sạn sỏi, có kết cấu tự nhiên hoặc được đầm chặt lại, trong xây dựng công trình thủy lợi

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.

Chú thích:

Đối với đất nằm dưới mực nước ngầm thí áp dụng phương pháp thí nghiệm múc nước hoặc bơm hút nước trong hố đào hoặc trong hố khoan, theo chỉ dẫn ở tiêu chuẩn khác.

TCVN 8731:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 153:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8731:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8726:2012)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các loại đất; đất sét, đất bụi và đất cát pha sét, đất sạn sỏi có chứa hơn 15% khối lượng vật liệu hạt bụ và hạt sét, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.

TCVN 8726:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 148:2005 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

blue-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn về bê tông cốt thép công trình thủy lợi vùng ven biển
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9139:2012)

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công, vận hành và bảo dưỡng các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thủy lợi xây dựng trong vùng chua phèn, mặn (gọi tắt là vùng ven biển) nhằm bảo vệ, chống ăn mòn và nâng cao tuổi thọ của công trình. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các công trình thủy lợi xây dựng từ bê tông và bê tông cốt thép trong vùng ven biển của Việt Nam. Các đơn vị có liên quan khi thiết kế, thi công, quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong vùng ven biển ngoài việc tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

TCVN 9139:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 142 - 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9139:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn thiết kế âu tàu thuộc các công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9144:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế âu tàu mới, sửa chữa thuộc các công trình thủy lợi, thủy điện trên sông như đập dâng, đập hồ chứa và các đoạn kênh dẫn gần âu tàu thuyền nằm trên các đường thủy nội địa. Xem thêm

Khi thiết kế các âu tàu xây dựng ở vùng có động đất, có cac-tơ (Karst) phải xét đến các yêu cầu bổ sung đối với việc xây dựng các đội công trình thủy lợi trong những điều kiện đó.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế âu tàu mới, sửa chữa thuộc các công trình thủy lợi, thủy điện trên sông như đập dâng, đập hồ chứa và các đoạn kênh dẫn gần âu tàu thuyền nằm trên các đường thủy nội địa.

Khi thiết kế các âu tàu xây dựng ở vùng có động đất, có cac-tơ (Karst) phải xét đến các yêu cầu bổ sung đối với việc xây dựng các đội công trình thủy lợi trong những điều kiện đó.

blue-check 1/1/2012 Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép của công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9145:2012)

Tiêu chuẩn này được sử dụng để tính toán thiết kế, lắp đặt các đường ống dẫn bằng thép có các công dụng khác nhau như các đường ống dẫn nước công trình thủy lợi, thủy điện, đường ống dẫn hơi, dẫn các chất lỏng, nước và chất khí có các tính chất hóa - lý khác nhau, bao gồm: Xem thêm

1) Các mạng đường ống dẫn bên ngoài và bên trong của hệ thống cấp nước uống và sinh hoạt, nước phòng hỏa, nước tưới (có áp, không áp và áp lực thấp);

2) Các mạng đường ống dẫn công nghệ, dẫn nước kỹ thuật của các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp;

3) Các hệ thống cung cấp nước nóng;

4) Các đường ống dẫn, mạng ống dẫn nước và dẫn hơi;

5) Các hệ thống cung cấp hơi, v.v...

Tiêu chuẩn này không áp dụng để tính toán:

1) Các ống dẫn của nhà máy nhiệt điện;

2) Các ống dẫn công nghệ, dẫn kỹ thuật làm việc có chân không hoặc chịu các tác dụng động lực của sản phẩm được vận chuyển ở trong đường ống;

3) Các ống dẫn khí axetylen, ống dẫn khí ôxy;

4) Các ống dẫn hơi nước và nước nóng có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật và an toàn;

5) Các ống dẫn trong các chi tiết máy công cụ, tổ hợp máy công cụ riêng (ống dẫn trong các giếng khai thác mỏ, ống dẫn trong thiết bị nguyên tử, thiết bị công nghiệp di động,...).

Đối với đường ống áp lực lắp đặt lộ thiên trong các công trình thủy lợi, thủy điện cần tham khảo thêm TCVN 8636:2011.

TCVN 9145:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 34 - 85 (HD. TL - E-l-77) - Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9145:2012 do Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước đối với công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9148:2012)

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thí nghiệm hút nước từ các lỗ khoan để xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước có cấu trúc tự nhiên dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện). Xem thêm

TCVN 9148:2012 được chuyển đổi từ QT-TL-B-4-74 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9148:2012 do Viện thuỷ điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thầm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu đối với công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9151:2012)

Tiêu chuẩn này được dùng để tính toán thủy lực cống dưới sâu cho các cấp công trình, trong các giai đoạn thiết kế. Xem thêm

Ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này, khi thiết kế cần vận dụng những kinh nghiệm khai thác và kết quả nghiên cứu của công trình tương tự.

Đối với những công trình cấp I và cấp II hoặc cấp thấp hơn nhưng phức tạp (không thể dùng các công thức thông thường để tính toán thủy lực) cần tiến hành thí nghiệm thủy lực mô hình.

Chú thích: Khi nghiên cứu trạng thái dòng chảy trong cống, sự liên hiệp của dòng chảy sau cống với hạ lưu và tiêu năng cống, cần thực hiện với nhiều độ mở (lưu lượng) khác nhau.

TCVN 9151:2012 được chuyển đổi từ QP-TL-C-1-75 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9151:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9152:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các loại tường chắn tường cứng đặt trên nền thiên nhiên là đất hoặc đá. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các loại tường chắn sau:

- Có kết cấu bằng gạch xây và đá xây, có và không có cốt thép.

- Các loại tường khác như tường mềm (tường cừ, tường cọc), tường có neo, kétson, tường trong đất, tường có cốt trong đất, tường ngăn tổ ong, có kết cấu bằng gỗ cũng như tường chắn của các công trình giao thông đường bộ, đường sắt và cho các tường chắn của các công trình ở vùng biển xây dựng không có đê quai.

TCVN 9152:2012 được chuyển đổi từ TCXD.57-73 theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9152:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9156:2012)

Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn (từ 1:5000 đến 1:1000) trong khu vực đã được chọn để xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện) ở giai đoạn thiết kế cuối cùng (thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công) nhằm mục đích thu được những tài liệu chi tiết cho phép xác định vị trí và kết cấu công trình, đề ra những biện pháp cần thiết để cải tạo trạng thái của đất đá nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình và xác định các điều kiện thi công. Xem thêm

TCVN 9156:2012 được chuyển đổi từ QT.TL-B-5-74 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9156:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 23/11/2011 Đất dành cho công trình thủy lợi được miễn nộp tiền thuê đất
(Công văn số 4227/TCT-CS)

trường hợp Công ty được Nhà nước giao đất (bao gồm toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao) để xây dựng, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi không thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất. Tuy nhiên nếu Công ty sử dụng vào mục đích kinh doanh thì Công ty phải nộp tiền thuê đất

blue-check 28/2/2011 Yêu cầu kỹ thuật đối với ống xi phông bằng thép dùng dẫn nước cho công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8635:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, kiểm tra ống xi phông bằng thép có tiết diện hình tròn, dùng để dẫn nước trong các công trình thủy lợi vượt qua phía dưới các công trình chắn ngang khác, bao gồm chế tạo mới, sửa chữa, phục hồi hoặc nâng cấp. Xem thêm

Ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Tiêu chuẩn do do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011

blue-check 28/2/2011 Yêu cầu kỹ thuật đối với công trình thủy lợi, đường ống áp lực bằng thép
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8636:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm các đường ống áp lực bằng thép đặt lộ thiên trong các công trình thủy lợi, thủy điện, bao gồm chế tạo mới, sửa chữa, phục hồi hoặc nâng cấp. Xem thêm

Tiêu chuẩn không áp dụng cho những đường ống lấp đất hoặc có lớp bọc bằng thép của đường hầm áp lực công trình thủy lợi, thủy điện.

Khi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt, ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011

blue-check 1/1/2011 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi
(Quy chuẩn Việt Nam số 04-05:2011/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu phải thực hiện khi lập, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt các dự án thủy lợi và các hạng mục công trình thủy công thuộc dự án thủy điện, giao thông, xây dựng (gọi chung là công trình thủy lợi) trong các giai đoạn đầu tư gồm: quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Phạm vi áp dụng bao gồm xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp hoặc mở rộng công trình, không phân biệt nguồn vốn đầu tư. Xem thêm

Thiết kế công trình đê điều, bờ bao, công trình giao thông thủy, công trình biển không thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn này.

Khi thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, ngoài yêu cầu tuân thủ quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định liên quan khác do chủ đầu tư quy định cũng như các quy định bắt buộc trong các Luật, các điều ước quốc tế và các thỏa thuận mà nhà nước Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết có liên quan đến đối tượng công trình đang xem xét.

blue-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn quản lý hệ thống công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8415:2010)

Tiêu chuẩn này quy định việc quản lý hệ thống công trình thủy lợi, lập quy trình vận hành hệ thống và kế hoạch cấp nước đối với các công trình đầu mối là hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống lấy nước vùng không bị ảnh hưởng triều (trừ công trình đê điều và công trình phòng chống lụt bão). Xem thêm

Trong tiêu chuẩn này thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Hệ thống công trình thủy lợi (hydraulic structure system): Tập hợp các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau trong quản lý vận hành và bảo vệ trong một khu vực nhất định.

- Quản lý tưới (irrigation management): Công tác đảm bảo cấp nước theo kế hoạch và theo quy trình vận hành hệ thống:

+ Đảm bảo tính thống nhất về hệ thống, nguồn nước và quản lý vận hành.

+ Đảm bảo tính toàn diện nhằm phục vụ cho mọi yêu cầu về nước đối với các hộ dùng nước loại cây trồng ở vùng trong hệ thống đã được xác định trong nhiệm vụ thiết kế.

blue-check 1/1/2009 Phương pháp thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8214:2009)

Tiêu chuẩn này quy định nội dung, phương pháp thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy công (có lực tác dụng chủ yếu là trọng lực) thuộc công trình thủy lợi, hệ thống thủy lợi, thủy điện và có thể áp dụng cho các công trình khác có nội dung thí nghiệm tương tự. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng trong các bước thiết kế của các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện. Phạm vi nghiên cứu thí nghiệm mô hình, gồm việc bố trí hợp lý cụm đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện và vấn đề thủy lực của các hạng mục công trình thủy công trên hệ thống thủy lợi như: tối ưu hóa hình dạng công trình tháo nước, khả năng tháo nước, lực của dòng chảy tác dụng lên công trình, chế độ nối tiếp dòng chảy thượng, hạ lưu công trình thủy công và các biện pháp phòng xói lở, bồi lắng, v.v…

Khi tiến hành thí nghiệm mô hình thủy lực, ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này, còn khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về các phương pháp thí nghiệm, sử dụng thiết bị đo có liên quan.

blue-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8306:2009)

Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn nước. Xem thêm

Tiêu chuẩn không áp dụng cho các lỗ thoát nước có cửa van âu thuyền.

Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Lỗ thoát nước trong công trình thủy lợi (weep hole in hydraulic structure): Diện tích mặt cắt ướt của bộ phận công trình thủy lợi cho phép nước chảy qua.

- Cửa van chắn nước (Hydraulic seal): Thiết bị bố trí tại lỗ thoát nước, dùng để ngăn nước, điều tiết mực nước và điều tiết lưu lượng nước chảy qua lỗ thoát nước.

- Lỗ thoát nước mặt (Surface weep hole): Lỗ thoát nước hở có đỉnh là mặt thoáng. Lỗ thoát nước mặt có thể là cống lộ thiên, tràn có cửa van.... Bề mặt của dòng nước khi tháo qua lỗ luôn tiếp xúc với không khí.

- Lỗ thoát nước sâu (Deep weep hole): Lỗ thoát nước kín bị giới hạn bởi tất cả các phía. Mép trên của lỗ nằm dưới mực nước thiết kế. Lỗ thoát nước sâu có thể bố trí dưới đáy đê, đập (cống ngầm), trong thân đập bê tông (đường ống), cũng có thể đặt ngoài tuyến áp lực nhân tạo (đường hầm)....Dòng chảy qua lỗ có thể thuộc chế độ có áp hoặc không áp.

- Ngưỡng cống (Culvert sill): Toàn bộ mặt trên cao nhất của đáy cống tiếp giáp với nước.

- Bước số (Increment): Hiệu của hai số liền kề nhau bất kỳ trong một dãy số bằng một hằng số. Ví dụ trong dãy số 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m thì bước số của dãy số này là 1 m.

blue-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn về lưới khống chế cao độ địa hình công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8225:2009)

Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình trong các công trình thủy lợi ở Việt Nam. Xem thêm

Lưới khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thủy lợi được xây dựng là lưới hạng 3, 4 và lưới kỹ thuật theo phương pháp cao đạc hình học, phương pháp GPS (hệ thống định vị toàn cầu) và phương pháp giác độ chính xác, nối từ các điểm hạng 1, 2, 3, 4 quốc gia.

blue-check 1/1/2009 Quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8224:2009)

Tiêu chuẩn này bao gồm những qui định chủ yếu về lưới khống chế cơ sở mặt bằng địa hình từ lưới hạng 4, giải tích 1, giải tích 2, đường chuyền cấp 1, cấp 2, nối với lưới khống chế quốc gia (hạng 0, II, III ), phục vụ đo vẽ địa hình các công trình thủy lợi ở Việt Nam.

red-check 22/11/2018 Thủ tục mới về thẩm định công trình thủy lợi
(Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTLstatus2 )

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi về thẩm định công trình thủy lợi. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi tên một số thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTLstatus2 ngày 29/6/2018.

red-check 1/7/2018 Tất cả các công trình thủy lợi đều phải lập quy trình vận hành
(Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNTstatus2 )

Thông tư quy định về việc lập, ban hành, thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi; điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Xem thêm

Theo đó, một trong những điểm mới của Thông tư này là bắt buộc tất cả các công trình thủy lợi đều phải lập quy trình vận hành.

Nếu là công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa thì phải thuê đơn vị lập quy trình vận hành thông qua hình thức đấu thầu (khoản 1 Điều 6).

Nếu là công trình thủy lợi nhỏ thì tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác được tự lập quy trình vận hành (khoản 2 Điều 6).

Riêng các công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa thì phải làm thủ tục thẩm định và có sự phê duyệt quy trình vận hành của Bộ Nông nghiệp hoặc UBND cấp tỉnh, huyện (Điều 9).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Thay thế Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 12/10/2009 và Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004.

Đối với các công trình thủy lợi đang khai thác chưa có quy trình vận hành thì chậm nhất là 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải có quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình thủy lợi nhỏ.

red-check 28/2/2011 Tiêu chuẩn về công trình thủy lợi tưới tiêu cho cây lương thực
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8641:2011)

Tiêu chuẩn này quy định về mức tưới và chế độ tưới tiêu nước cho một số loại cây lương thực và cây thực phẩm chính. Xem thêm

Có thể vận dụng quy định trong tiêu chuẩn này để xác định chế độ tưới cho một số loại cây trồng khác có thời vụ và đặc điểm sinh trưởng tương tự với loại cây trồng có trong tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn áp dụng trong tính toán thiết kế quy hoạch thủy lợi, đầu tư xây dựng công trình, quản lý và vận hành các hệ thống thủy lợi.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011.

blue-check 12/7/2014 Chương trình khung trung cấp nghề Quản lý và khai thác công trình thủy lợi
(Văn bản khác số TCN-40340405:09/2014/TT-BLĐTBXH)

Chương trình được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 27/5/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2014.

blue-check 12/7/2014 Chương trình khung cao đẳng nghề Quản lý và khai thác công trình thủy lợi
(Văn bản khác số CDN-50340405:09/2014/TT-BLĐTBXH)

Chương trình được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 27/5/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2014.

blue-check 26/12/2012 Yêu cầu kỹ thuật về công trình thủy lợi, khoan nổ mìn đào đá
(Quy chuẩn Việt Nam số 04-04:2012/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi khoan nổ mìn đào đá để xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

Không áp dụng quy chuẩn này khi khoan nổ mìn để phá dỡ công trình cũ, nhà cửa, nổ xử lý mìn câm khi khoan nổ bằng các lỗ khoan đường kính lớn, nổ để mở rộng cọc khoan nhồi hoặc nổ văng định hướng để đắp các khối đắp cần thiết

Giải thích từ ngữ

- Đường cản chân tầng: Khoảng cách ngắn nhất từ đáy lỗ khoan để đặt các bao thuốc nổ (quả mìn) và vị trí đặt mìn đến mặt ngoài của khối nham thạch được nổ phá.

- Nổ mìn lỗ sâu: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính lớn hơn hoặc bằng 75 mm và sâu từ 5 m trở lên.

- Nổ mìn lỗ nông: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính dưới 75 mm và sâu dưới 5 m.

- Nổ mìn lỗ khoan lớn: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính từ 75 mm trở lên.

- Nổ mìn lỗ khoan nhỏ: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính dưới 75 mm.

- Nổ mìn buồng: Phương pháp nổ các khối thuốc nổ có khối lượng lớn được đặt trong các buồng chuyên dùng (còn gọi là buồng nạp thuốc) đã đào sẵn trong đất đá.

- Nổ mìn bầu: Phương pháp nổ các khối thuốc nổ nạp tập trung trong khoảng trống có dạng hình quả bầu được tạo thành bằng cách nổ mở rộng đáy các lỗ khoan.

- Nổ mìn viền: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan được bố trí thành hàng song song và cách nhau từ 0,6 m đến 0,8 m tuỳ theo độ cứng của đá. Hàng lỗ mìn viền được bố trí trùng với mái hố đào để tạo ra mái bằng phẳng và ổn định.

- Nổ mìn định hướng: Phương pháp nổ các quả mìn đảm bảo phần lớn nham thạch chỉ văng về một phía và rơi xuống vị trí quy định.

- Nổ mìn vi sai: Phương pháp nổ mìn cho phép các bao thuốc được gây nổ lần lượt sau một khoảng thời gian t nhất định, được tính bằng ms. Thời gian vi sai t phụ thuộc vào loại vật liệu nổ và đặc tính cơ lý của loại đá cần nổ phá, phải đảm bảo bao thuốc nổ trước tạo thêm được mặt thoáng cho bao thuốc nổ sau và không làm câm bao thuốc sau.

- Nổ mìn ốp: Phương pháp nổ các khối thuốc nổ nhỏ đặt ốp trực tiếp lên bề mặt của khối đá hoặc khối kết cấu để phá vỡ khối đá hoặc khối kết cấu đó.

- Nổ mìn phân đoạn: Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan nhưng thuốc nổ nạp vào lỗ khoan không liên tục từ đáy lỗ khoan trở lên mà được nạp thành từng đoạn theo chiều sâu lỗ khoan. Khoảng cách giữa các đoạn này nếu được lấp đầy đất cát thì gọi là phân đoạn thường, nếu để trống thì gọi là phân đoạn không khí, còn nếu để đầy nước thì gọi là phân đoạn nước (hay phân đoạn thủy lực).

- Lấp bua: Biện pháp dùng đất hoặc cát lấp đầy phần để trống của lỗ khoan tính từ khối thuốc nổ trên cùng đến mặt đất nhằm ngăn chặn không cho các loại khí được tạo thành sau khi nổ phụt ra ngoài theo lỗ khoan làm giảm hoặc mất hẳn tác dụng của nổ mìn.

- Mìn mồi: Một loại thuốc nổ có khối lượng không lớn nhưng có sức công phá rất mạnh. Mìn mồi được đặt ở trong khối thuốc nổ để kích thích cho khối thuốc nổ nổ được hoàn toàn, đảm bảo hiệu quả nổ phá.

- Hộ chiếu nổ mìn: Loại tài liệu kỹ thuật quy định nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện một vụ nổ mìn do đơn vị thi công lập dựa trên đồ án thiết kế khoan nổ mìn được duyệt.

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 26/6/ 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2012

blue-check 3/1/2007 Tiêu chuẩn về máng vỏ mỏng xi măng lưới thép của công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 181:2006)

Tiêu chuẩn hướng dẫn tính toán thiết kế cầu máng xi măng lưới thép (XMLT) dùng thiết kế các kết cấu cầu máng XMLT dẫn nước trong công trình thủy lợi và các ngành có liên quan. Những cầu máng có yêu cầu đặc biệt chưa đề cập tới trong tiêu chuẩn này, khi thiết kế cần xem xét từng trường hợp cụ thể để sử dụng các tổ chức có liên quan. Xem thêm

Tiêu chuẩn được ban hành theo Quyết định số 3879/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2007.

blue-check 24/9/2003 Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình thủy lợi English attachment
(Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg)
blue-check 6/12/2013 Công bố 5 TCVN về công trình thủy lợi
(Công văn số 5704/BNN-KHCN)

Văn bản này công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi, bao gồm: Xem thêm

1. TCVN 9907:2013 - Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng phép thử chôn trong đất

2. TCVN 9906:2013 - Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet Grouting - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu

3. TCVN 9905:2013 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

4. TCVN 9904:2013 - Công trình Thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng

5. TCVN 9903:2013 - Công trình Thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ thấp mực nước ngầm

blue-check 19/1/2012 Về thuế tài nguyên đối với trường hợp của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi
(Công văn số 250/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi liên quan đến thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước từ công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất kinh doanh.

blue-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn xác định độ thấm nước của đá đối với công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9149:2012)

Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan nhằm chỉ ra các vùng, đới đá có mức độ thấm nước khác nhau, các biến dạng thấm có thể xảy ra dưới tác dụng của dòng thấm ở nền và thân công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện) và từ đó chọn các biện pháp chống thấm hay sửa chữa thích hợp khi cần thiết. Xem thêm

Thí nghiệm ép nước được áp dụng cho môi trường cứng: đá, bê tông, đá xây trong các điều kiện địa chất khác nhau (bão hòa hay không bão hòa nước với nhiều độ sâu khác nhau dưới mặt đất).

TCVN 9149:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 83-91 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9149:2012 do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất xây công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9153:2012)

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp chỉnh lý thống kê các đặc trưng vật lý và cơ học của mẫu đất trong khảo sát địa chất công trình nhằm tính các giá trị tiêu chuẩn và giá trị tính toán cần thiết để thiết kế và thi công các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện). Xem thêm

TCVN 9153:2012 được chuyển đổi từ 20 TCN 74-87 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9153:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định; Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 29/7/2011 Về chi phí đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công
(Công văn số 1265/BXD-KTXD)

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Theo đó, khi lập dự toán chi phí xây dựng cho công tác đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công thì chi phí chung được xác định bằng 51% của chi phí nhân công (không bao gồm chi phí trực tiếp khác ) trong dự toán và chỉ tính cho những công trình thủy lợi mà công tác đào, đắp đất được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công.

blue-check 28/2/2011 Yêu cầu kỹ thuật đối với máy đóng mở kiểu cáp dùng cho công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8640:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao các loại máy đóng mở kiểu cáp dùng để đóng mở cửa van trong các công trình thủy lợi, thủy điện, bao gồm chế tạo mới, sửa chữa, phục hồi hoặc nâng cấp. Xem thêm

Ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Máy đóng mở kiểu cáp (Gate lifting cable equipment)

- Thiết bị cơ khí thuỷ công dùng nguyên lý tang quay nhả, cuốn cáp để đóng mở cửa van.

- Lực đóng mở (Power of press and lift): Lực thắng được lực cản lớn nhất, được xác định ở vị trí bất lợi nhất khi đóng hoặc mở cửa van.

- Máy đóng mở kiểu cáp quay tay (Mannual gate lifting cable equipment): Máy đóng mở bằng cáp được dẫn động bằng tay quay.

- Máy đóng mở kiểu cáp chạy điện (Electrical controlled gate lifting cable equipment): Máy đóng mở bằng cáp được dẫn động bằng động cơ điện.

- Nguồn động lực (Power): Nguồn động lực hay bộ phận truyền lực là động cơ điện hoặc quay tay.

- Hộp giảm tốc (Reduction Gear box): Bộ phận truyền động từ nguồn động lực đến tang cuốn cáp.

- Bộ phận chỉ thị và khống chế độ đóng mở (Indicators and clearance controlled divices): Cơ cấu báo và khống chế độ mở cửa van.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011.

blue-check 28/2/2011 Yêu cầu phun phủ kẽm trong công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8646:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí trong các công trình thủy lợi Xem thêm

Ngoài các loại vật liệu kẽm và thiết bị phun phủ quy định trong tiêu chuẩn này, nếu sử dụng những chủng loại vật liệu khác và thiết bị phun phủ khác phải có chú thích rõ ràng trên bản vẽ thiết kế.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2011

blue-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi chịu tải trọng và lực tác dụng do sóng và tàu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8421:2010)

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thủy lợi trên sông và biển. Xem thêm

Tiêu chuẩn quy định trị số tiêu chuẩn của tải trọng và tác động do sóng và tàu thuyền lên các công trình thủy lợi. Tải trong tính toán phải được xác định bằng tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số vượt tải n, đề phòng trường hợp tải trọng có thể lệch về phía bất lợi so với trị số tiêu chuẩn của nó. Hệ số vượt tải phải lấy theo các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn hiện hành về “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”.

Tải trọng do sóng lên các công trình thủy lợi, thủy điện cấp I và cả đối với công trình cấp II khi có luận chứng thích đáng, cũng như các yếu tố tính toán của sóng ở các vụng nước hở hoặc được ngăn chắn phải được xác định chính xác trên cơ sở các số liệu quan sát ngoài thực địa và các số liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

blue-check 1/1/2009 Phân loại đất xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8217:2009)

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại đất gặp phổ biến trong tự nhiên được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng trong khảo sát, thiết kế, thi công, nghiên cứu địa chất công trình phục vụ cho quy hoạch, thiết kế mới, cải tạo sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình thủy lợi.

blue-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn đo địa hình công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8223:2009)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chủ yếu khảo sát địa hình, thành lập bình đồ, cắt dọc, cắt ngang và xác định tim tuyến kênh, các công trình trên kênh (làm mới và sữa chữa kênh cũ) trong các công trình thủy lợi Việt Nam.

blue-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn khảo sát mặt cắt công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8226:2009)

Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chủ yếu khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình ở các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000 trong các công trình thủy lợi ở Việt Nam.

blue-check 1/1/2009 Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép trong công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8299:2009)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về thiết kế, chế tạo đối với các loại cửa van phẳng, cửa van cung và khe van bằng thép áp dụng trong các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cải tạo môi trường. Xem thêm

Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, khi thiết kế các loại cửa van, khe van bằng thép còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn có liên quan khác.

TCVN 8299:2009 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn 14 TCN 117:1999 và tiêu chuẩn 14 TCN 06:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8299:2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 25/12/2006 Phương pháp lấy mẫu đá xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 183:2006)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về công tác lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý và thạch học. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác lấy mẫu đá để thí nghiệm trong các giai đoạn khảo sát đánh giá nền đá, vật liệu đá xây dựng công trình thủy lợi và công trình đê điều, phòng chống thiên tai.

blue-check 25/12/2006 Phương pháp phân tích thạch học đá xây dựng công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 184:2006)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân tích mẫu dưới dạng lát mỏng, nhằm nghiên cứu về thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc của đá và xác định được chính xác tên đá dùng trong xây dựng công trình thủy lợi.

blue-check 10/9/1994 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
(Pháp lệnh số 9-Oct-1994)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 27/12/2012 Quy chuẩn về khoan nổ mìn và thiết kế công trình thủy lợi
(Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNTstatus1 )

Thông tư này ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi sau: Xem thêm

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật, ký hiệu: QCVN 04-04:2012/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, ký hiệu: QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

stop-check 27/12/2012 Quy định chủ yếu về thiết kế đối với công trình thủy lợi
(Quy chuẩn Việt Nam số 04-05:2012/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu phải thực hiện khi lập, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt các dự án liên quan đến hoạt động xây dựng công trình thủy lợi trong các giai đoạn đầu tư gồm: quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Phạm vi áp dụng bao gồm xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp hoặc mở rộng công trình, không phân biệt nguồn vốn đầu tư. Xem thêm

Thiết kế công trình đê điều, bờ bao, công trình giao thông thủy, công trình biển không thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn này.

Khi thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, ngoài yêu cầu tuân thủ quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác, các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như các Luật, Điều ước quốc tế và các thỏa thuận mà nhà nước Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết có liên quan đến đối tượng công trình đang xem xét.

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 26/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2012

stop-check 8/1/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi
(Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNTstatus1 )

Thông tư này ban hành 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi, gồm: Xem thêm

- Quy chuẩn số QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi.

- Quy chuẩn số QCVN 04-02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.

Thông tư có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký

stop-check 6/1/2011 Quy chuẩn về thiết kế công trình thủy lợi
(Quy chuẩn Việt Nam số 04-02:2010/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (đối với các trường hợp thiết kế: hai bước, ba bước) công trình thuỷ lợi, thuộc diện xây dựng mới hay sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. Xem thêm

Các bước thiết kế xây dựng công trình được quy định theo Luật và các văn bản pháp quy liên quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các dự án thuỷ lợi được đầu tư với bất cứ nguồn vốn nào xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 6 tháng 7 năm 2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2011.

stop-check 1/1/2012 Tiêu chuẩn thi công các khớp nối biến dạng trong công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9159:2012)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các khớp nối biến dạng trong công trình thủy lợi Xem thêm

Vật liêu được sử dụng làm khớp nối biến dạng quy định trong chuẩn gồm bitum, tấm đồng, cao su, chất dẻo tổng hợp (PVC), bao tải đay, dây thừng đay, một số loại bán thành phẩm được gia công từ bitum tại công trường để sử dụng trong khớp nối như sơn bitum, mát tít át phan, tấm mát tít át phap,...

Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 14TCN 90-2995: Công trình thủy lợi, Quy trình thi công nghiệm thu khớp nối biến dạng, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi phòng chống lũ lụt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8419:2010)

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế các công trình bảo vệ sông phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm

Khi thiết kế các công trình bảo vệ bờ sông phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

- Ứng dụng các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới và các kinh nghiệm thực tế;

- Tận dụng vật liệu tại chỗ, phù hợp với kinh phí, nhân lực và phương tiện thi công;

- Đảm bảo công trình xây dựng trước mắt không mâu thuẫn với lâu dài, không ảnh hưởng xấu tới các công trình khác và lợi ích của các ngành kinh tế khác.

stop-check 14/11/2014 Sửa đổi Quy chế khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP. HCM
(Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Xem thêm

Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

stop-check 11/7/2011 Điều kiện về năng lực khai thác, quản lý công trình thủy lợi
(Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNTstatus1 )

Tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 12/10/2009 Xem thêm

Tổ chức hợp tác dùng nước tham gia quản lý khai thác công trình thuỷ lợi phải có nội quy hoặc quy chế được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 15/11/2010 Được phép thuê quản lý khái thác các công trình thủy lợi
(Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNTstatus1 )

Thông tư này quy định việc hợp đồng đặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các đơn vị đã được đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến hết hợp đồng đặt hàng hoặc kế hoạch đã giao.

stop-check 11/2/2010 Quy chế khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP. HCM
(Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND)

Quy định này áp dụng đối với các công trình thủy lợi được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; một phần nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn của tổ chức, cá nhân. Các công trình và hệ thống công trình thủy lợi đã xây dựng được đưa vào quản lý khai thác như: hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, hệ thống thủy lợi N31A, hệ thống thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng và các công trình thủy lợi khác, phục vụ tưới tiêu, thoát nước, cải thiện môi trường, các công trình phòng, chống lụt, bão ở các quận, huyện. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3522/QĐ-UB-KT ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

stop-check 26/11/2009 Phân cấp quản lý các công trình thủy lợi
(Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNTstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác đối với các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 1/1/2009 Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 115/2008/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định sửa đổi, bổ sung về mức thu thủy lợi phí và miễn thủy lợi phí (Điều 19); bổ sung Điều 19a về Chính sách đối với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và việc ngân sách nhà nước cấp bù do thức hiện miễn thủy lợi phí; sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 27; khoản 6, Điều 28;Nghị định bổ sung thêm khoản 10, 11, 12, 13, 14 vào Điều 29. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và thay thế Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/200.

stop-check 10/12/2005 Quy định mức phạt hành chính đối với công trình thủy lợi
(Nghị định số 140/2005/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

stop-check 16/11/2004 Điều kiện xả nước thải vào công trình thủy lợi
(Quyết định số 56/2004/QĐ-BNNstatus1 )

Đối tượng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Xem thêm

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác, nếu xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 của Quy định này

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

stop-check 1/11/2004 Điều kiện cấp phép xây dựng các công trình thủy lợi
(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNNstatus1 )

Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi tiến hành phải có giấy phép gồm: Xem thêm

1. Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;

2. Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;

3. Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m;

4. Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ;

5. Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp sau:

a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi;

6. Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;

7. Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;

8. Chôn phế thải, chất thải;

9. Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác;

10. Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

stop-check 19/12/2003 Quy định chi tiết Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 143/2003/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 27/12/1995 Quy định việc thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
(Nghị định số 98/1995/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 1/1/2012 Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9155:2012)

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khoan khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) để thiết kế xây dựng và sửa chữa công trình thủy lợi áp dụng với các loại hố khoan sau: Xem thêm

- Hố khoan thăm dò địa chất công trình, các giai đoạn khảo sát thiết kế xây dựng công trình thủy lợi;

- Hố khoan kiểm tra chất lượng thi công đập; khoan kiểm tra chất lượng xử lý gia cố, chống thấm nền và thân công trình thủy lợi;

- Hố khoan thăm dò hiện trạng chất lượng thân và nền công trình để thiết kế sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với cụm đầu mối công trình thủy điện (Hồ chứa nước, đập ngòi, sông suối, công trình xả lũ, hệ thống dẫn nước, nhà máy thủy điện) là công trình thủy lợi, công tác khảo sát ĐCCT bằng máy khoan.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với khoan máy phá mẫu tạo lỗ trong thi công xây dựng và sửa chữa công trình thủy lợi.

TCVN 9155:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9155:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 28/2/2011 Yêu cầu khoan phụt xi măng vào nền đá của công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8645:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá của công trình thủy lợi nhằm tạo màn chống thấm, gia cố nền để tăng sức chịu tải và độ bền thấm, giảm các đặc tính biến dạng của đá. Xem thêm

Những nền đá có đặc tính sau đây mới áp dụng biện pháp khoan phụt xi măng:

- Nền là đá cứng hoặc nữa cứng bị nứt nẻ, có độ mở rộng khe nứt tư 0,1 đến 10mm;

- Lượng mất nước đơn vị trong phạm vi từ 0,01L/(min.m2) đến 10L/(min.m2) và vận tốc chuyển động của nước ngầm nhỏ hơn 2400m/d (0.028 m/s);

- Thành phần hóa học của nước ngầm không phá hoại quá trình ninh kết và đông cứng của dung dịch vữa xi măng.

Tiêu chuẩn do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2011

stop-check 1/1/2010 Quy trình vận hành công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8412:2010)

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc lập quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi (trừ công trình đê điều và phòng chống lụt bão) liên huyện, liên tỉnh quản lý để cấp nước, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác. Xem thêm

Đối với hệ thống công trình thủy lợi xây dựng mới: Căn cứ tiêu chuẩn này, Ban quản lý dự án lập Quy trình vận hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bàn giao cho tổ chức, cá nhân quản lý khai thác để tổ chức thực hiện.

Đối với hệ thống công trình thủy lợi đang khai thác: Căn cứ tiêu chuẩn này, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi lập, sửa đổi Quy trình vận hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 14 TCN 156:2005;

Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ các TCN theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 của nghị định số 127/2007/NĐ-CPstatus2 ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình thủy lợi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8215:2009)

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối của các hệ thống thủy lợi, công trình thủy điện thuộc tất cả các cấp, ở mọi giai đoạn thiết kế. Xem thêm

Tiêu chuẩn này chỉ quy định nội dung thiết kế bố trí thiết bị đo các công tác quan trắc bao gồm:

a) Quan trắc chuyển vị;

b) Quan trắc thấm;

c) Quan trắc áp lực kẽ rỗng;

d) Quan trắc nhiệt độ;

e) Quan trắc trạng thái ứng suất;

f) Quan trắc áp lực đất, đá lên công trình;

g) Quan trắc áp lực nước, áp lực mạch động của dòng chảy;

h) Quan trắc ứng lực cốt thép của kết cấu bê tông cốt thép.