LuatVietnam

Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách dưới 1 tỷ được miễn thuế GTGT

Cập nhật 28/8/2022 | Đăng tải: LVN.5528

hoi Nguyễn Hải Đăng
Căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì các công trình thuộc ngân sách xã có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng không thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) có đúng không?
Các công trình ngân sách xã có nguồn vốn do cấp trên cấp xuống như nguồn vốn bổ sung từ tỉnh, huyện trung ương hỗ trợ thì vẫn nộp thuế GTGT có đúng không?

luat Bộ Tài chính:

Căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế GTGT:

"5. Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư như sau:

a) Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch thực hiện khấu trừ tiền thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ 1% doanh thu chưa có thuế GTGT đối với khối lượng hoàn thành của các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này.

b) Kho bạc Nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với các trường hợp sau:

b.1) Chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

b.2) Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động quản lý dự án: thanh toán cho các công việc quản lý dự án cho chủ đầu tư trực tiếp thực hiện; các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các dự án do dân tự làm.

b.3) Các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình thuộc ngân sách xã có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng.

b.4) Các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước".

Như vậy, các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình thuộc ngân sách xã có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng không thực hiện khấu trừ thuế GTGT.

Việc xác định nguồn vốn từ Ngân sách xã ông làm việc với Kho bạc Nhà nước để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư vốn Nhà nước

otvet Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách dưới 1 tỷ được miễn thuế GTGT
otvet Chủ đầu tư không cung cấp đủ hồ sơ quyết toán, xử lý thế nào?
otvet Phải trình phê duyệt lại giá trị quyết toán dự án theo kết luận thanh tra
otvet Thế nào là công ty có vốn nhà nước?
otvet Thủ tục điều chỉnh thiết kế dự án PPP
otvet Dự án đầu tư công cũng được thuê thẩm tra quyết toán
otvet Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được hiểu như thế nào?