LuatVietnam

blue-check Đăng ký kiểm tra chất lượng máy móc nông nghiệp tại cơ quan nào?

Công văn số 1458/GSQL-GQ1 ngày 14/9/2023 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra chất lượng máy, thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn (2 trang)
Posted: 18/9/2023 9:28:29 AM | Latest updated: 18/9/2023 3:24:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5790
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với hàng hóa nhóm 2 là máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành nông nghiệp thì thẩm quyền kiểm tra chất lượng là cơ quan nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn), vì vậy doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan này để biết thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Theo quy định tại điểm 2b khoản 2 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CPstatus2 , đối với hàng hóa nhóm 2, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải nộp Bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm Nghị định này để được thông quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5790

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu