LuatVietnam

blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 8)

Công văn số 9144/QLD-ĐK ngày 23/8/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 8) (28 trang)
Posted: 24/8/2023 7:46:40 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:05:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Văn bản công bố Đợt 8 Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (xem Phụ lục đính kèm).

Đối với thuốc, nguyên liệu thuốc trong danh mục đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành, doanh nghiệp xuất trình văn bản đã được phê duyệt thay đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện theo quy định pháp luật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu