LuatVietnam

blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ

Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành (3 trang)
Posted: 27/3/2023 9:04:16 AM | Latest updated: 27/3/2023 2:35:15 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành sau đây:

1. Thông tư số 08/TT-BNV(X13) ngày 12/11/1991 hướng dẫn về mức lương của cấp bậc hàm Thượng tá, chế độ phụ cấp thâm niên và chế độ nâng lương của sĩ quan CAND.

2. Thông tư số 13/2003/TT-BCA(V22) ngày 28/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an.

3. Thông tư số 04/2008/TT-BCA ngày 2/3/2008 hướng dẫn thực hiện chế độ thanh toán tiền khám chữa bệnh trong lực lượng CAND.

4. Thông tư số 19/2010/TT-BCA ngày 07/6/2010 hướng dẫn về quản lý, sử dụng kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

5. Thông tư số 54/2010/TT-BCAstatus1 ngày 10/12/2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 15/2009/NĐ-CPstatus1 về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

6. Thông tư số 15/2012/TT-BCAstatus1 ngày 26/3/2012 quy định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

7. Thông tư số 39/2012/TT-BCAstatus1 ngày 04/7/2012 quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình.

8. Thông tư số 42/2014/TT-BCAstatus1 ngày 25/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong CAND khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

9. Thông tư số 47/2014/TT-BCAstatus1 ngày 17/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CPstatus1 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

10. Thông tư số 48/2014/TT-BCAstatus1 ngày 17/10/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CPstatus1 về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

11. Thông tư số 21/2016/TT-BCA ngày 15/6/2016 quy định việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng trong CAND.

12 Thông tư số 06/2017/TT-BCA ngày 17/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều trong một số Thông tư của Bộ Công an về thời hạn thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ CAND.

13. Thông tư số 05/2018/TT-BCAstatus1 ngày 07/02/2018 quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

14. Thông tư số 07/2019/TT-BCAstatus1 ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND.

15. Thông tư số 30/2019/TT-BCA ngày 05/9/2019 quy định về nhận xét, đánh giá và xếp loại cán bộ trong CAND.

Bãi bỏ một phần văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành gồm:

1. Bãi bỏ mục II, mục IV, mục V Thông tư số 30/2008/TT-BCA-XII ngày 05/11/2008 hướng dẫn về cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND.

2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài.

3. Bãi bỏ cụm từ “hoặc Sổ hộ khẩu” quy định tại khoản 1 Điều 9; cụm từ “Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu hoặc" quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 58/2020/TT-BCAstatus2 ngày 16/6/2020 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Notes
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 17/2/2023.
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA ngày 27/2/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý Nhà nước

blue-check Cơ cấu tổ chức và quyền hạn mới của Bộ Tài chính
blue-check Một số thẩm quyền cấp phép của UBND TP. HCM được ủy quyền cho các Sở, ngành từ 31/3/2023
blue-check Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công