LuatVietnam

blue-check Danh mục các thủ tục hành chính được cắt giảm trong 6 tháng cuối năm 2023

Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (142 trang)
Posted: 10/8/2023 10:43:34 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:28:49 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Bộ về triển khai cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trong đó, bao gồm:

1. Danh mục các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính cần sửa đổi theo phương án cắt giảm đã phê duyệt (xem Phụ lục I).

2. Danh mục các quy định, thủ tục hành chính cần rà soát, ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa (xem Phụ lục II).

3. Danh mục các thủ tục hành chính nội bộ cần ưu tiên rà soát, đơn giản hóa (xem Phụ lục III).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 6-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu