LuatVietnam

blue-check Danh mục các VBPL về lao động, xã hội được công bố hết hiệu lực

Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH ngày 28/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (22 trang)
Posted: 30/11/2022 8:10:28 AM | Latest updated: 30/11/2022 11:12:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5591
LuatVietnam

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm:

1. Nghị định số 90/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 15/11/2019

2. Thông tư số 28/2005/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2005

3. Thông tư số 12/2007/TT-LĐTBXH ngày 02/8/2007

4. Thông tư số 37/2009/TT-LĐTBXH ngày 16/11/2009

5. Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/01/2011

6. Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 22/4/2015

7. Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/8/2014

8. Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 25/02/2015

9. Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 22/4/2015

10. Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 24/7/2015

11. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 25/10/2016

12. Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/12/2016

13. Nghị định số 44/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 20/5/2019

14. Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/12/2015

15. Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 15/7/2016

16. Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/12/2016

17. Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 30/6/2017

18. Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/12/2017

19. Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 26/12/2018

20. Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/6/2019

21. Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 30/12/2020

22. Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 02/02/2015

23. Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 16/12/2015

24. Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 20/9/2017

25. Nghị định số 38/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 03/4/2020

26. Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007

27. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 08/10/2007

28. Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 10/10/2013

29. Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 15/10/2013

30. Thông tư số 35/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/12/2017

31. Thông tư liên bộ số 24/TT-LB ngày 19/9/1994

32. Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTPstatus1 ngày 11/7/2007

33. Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 04/9/2007

34. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVNstatus1 ngày 04/9/2007

35. Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 21/7/2008

36. Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNGstatus1 ngày 06/12/2013

37. Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXHstatus1 ngày 18/7/2007

38. Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2007

39. Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXHstatus1 ngày 12/8/2008

40. Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 13/3/2017

41. Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 15/12/2017

42. Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 29/12/2017

43. Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 25/12/2018

44. Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006

45. Nghị định số 31/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 09/4/2013

46. Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 30/7/2014

47. Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/9/2015

48. Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 08/01/2019

49. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQPstatus1 ngày 22/10/2013

50. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 03/6/2014

51. Quyết định số 48/2016/QD-TTgstatus1 ngày 31/10/2016

52. Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 25/3/2016

53. Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/6/2016

54. Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 25/10/2016

55. Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 26/9/2018

56. Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016

57. Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016

58. Nghị định số 147/2003/NĐ-CPstatus1 ngày 02/12/2003

59. Nghị định số 135/2004/NĐ-CPstatus1 ngày 10/6/2004

60. Nghị định số 94/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 26/10/2009

61. Nghị định số 94/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 09/9/2010

62. Nghị định số 94/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 18/10/2011

63. Nghị định số 221/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 30/12/2013

64. Nghị định số 136/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 09/9/2016

65. Nghị định số 80/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 17/5/2018

66. Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 05/8/2010

67. Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014

68. Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010

69. Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 28/11/2008

70. Nghị định số 144/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 29/10/2013

71. Nghị định số 14/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 17/02/2017

72. Thông tư số 03/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 19/02/2013.

Văn bản hết hiệu lực một phần gồm:

1. Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 28/12/2016

2. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 30/10/2018

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 14/10/2016

4. Nghị định số 15/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 01/02/2019

5. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 13/3/2017

6. Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 25/12/2018

7. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 26/12/2018

8. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 15/5/2013

9. Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 18/7/2021

10. Nghị định số 140/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 08/10/2018

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5591

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Phiếu khảo sát nhanh tình hình lao động - việc làm phải nộp trước 22/5/2023
blue-check Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 phải nộp trước ngày 5/6
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần nộp gấp báo cáo tình hình biến động lao động
light-check Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ English attachment
light-check Mẫu Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ (áp dụng với cơ quan hành chính)
blue-check Bãi bỏ 12 thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Các thủ tục về lao động tại Hà Nội đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Tặng quà cho nhân viên, có phải xuất hóa đơn và khấu trừ thuế?
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ English attachment
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (ký với nhóm người lao động)
blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check Thủ tục vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
blue-check Quy trình đăng ký nội quy lao động tại TP. HCM từ 28/3/2023
blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Danh mục bổ sung ngành nghề nặng nhọc, độc hại trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải và Xã hội
blue-check Các nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Việc làm English attachment
blue-check Hồ sơ xin Công đoàn hỗ trợ do giảm việc làm phải nộp trước 1/4/2023