LuatVietnam

red-check Danh mục mới về động vật, sản phẩm động vật bắt buộc và miễn kiểm dịch English attachment

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (92 trang)
Posted: 25/7/2016 9:27:01 AM | Latest updated: 31/8/2022 1:51:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4027 | Vietlaw: 273
LuatVietnam

Thông tư này ban hành các Danh mục bao gồm:

1. Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch (Phụ lục I)

2. Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện miễn kiểm dịch (Phụ lục II)

3. Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (Phụ lục III)

4. Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (Phụ lục IV)

Theo đó, đối với động vật, sản phẩm động vật thuộc danh mục phải kiểm dịch thì chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch trước khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, TN-TX, quá cảnh, chuyển khẩu hoặc gửi kho ngoại quan

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNTstatus2 và thay thế các văn bản sau:

a) Quyết định số 45/2005/QĐ-BNNstatus1 ngày 25/7/2005;

b) Quyết định số 47/2005/QĐ-BNNstatus1 ngày 25/7/2005;

c) Quyết định số 86/2005/QĐ-BNNstatus1 ngày 26/12/2005;

d) Quyết định số 15/2006/QĐ-BNNstatus1 ngày 08/3/2006;

đ) Quyết định số 49/2006/QĐ-BNNstatus1 ngày 13/6/2006;

e) Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006;

g) Quyết ịnh số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008;

h) Thông tư số 11/2009/TT-BNNstatus1 ngày 04/3/2009;

i) Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 23/8/2011.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 25/12/2018.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022.
  • Bãi bỏ Điều 12 Thông tư này kể từ ngày 6/10/2022, theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4027

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian