LuatVietnamLogo

blue-check Danh mục ngành nghề, lĩnh vực được cấp vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (17 trang)
Posted: 16/9/2020 12:42:40 PM | Latest updated: 17/9/2020 8:28:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5046

LuatVietnam

Quyết định này quy định chi tiết về các ngành, lĩnh vực được cấp vốn đầu tư công và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực14/9/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5046
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 English attachment (14/9/2020) 

nexto  Luật Đầu tư dự án PPP English attachment (9/7/2020) 

nexto  Quy định mới dành cho các dự án đầu tư công (22/5/2020) 

nexto  Về việc giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công (26/5/2020) 

nexto  Quy định mới về phê duyệt các dự án đầu tư công thuộc nhóm A, B, C English attachment (22/4/2020) 

nexto  Về tiêu chí phân loại dự án đầu tư công (5/2/2020) 

nexto  Bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công English attachment (6/1/2020) 

nexto  Chế độ kế toán dành cho Ban quản lý dự án đầu tư công English attachment (5/12/2019) 

nexto  (Dự thảo) Tiêu chí và mức kinh phí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công (10/7/2020) status1

nexto  Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2019 (31/10/2019) 

Đầu tư vốn Nhà nước