LuatVietnam

blue-check Danh mục thuốc đã hết hạn lưu hành được tiếp tục sử dụng đến 31/12/2024 (Đợt 6)

Quyết định số 528/QĐ-QLD ngày 24/7/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 6) (36 trang)
Posted: 25/7/2023 1:10:49 PM | Latest updated: 27/7/2023 3:23:18 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định này công bố Đợt 6 Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực được Bộ Y tế tạm gia hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 .

Trong đó, Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc sản xuất trong nước được gia hạn lưu hành quy định tại Phụ lục I; Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc sản xuất tại nước ngoài được gia hạn lưu hành quy định tại Phụ lục II.

Thông tin chi tiết của từng thuốc, nguyên liệu thuốc trong Danh mục này có thể tra cứu theo số đăng ký công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 24-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu