LuatVietnam

blue-check Danh sách 42 doanh nghiệp bị thanh tra thuế năm 2023

Quyết định số 1326/QĐ-TCT ngày 30/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2023 của Tổng cục Thuế (4 trang)
Posted: 12/9/2023 3:32:54 PM | Latest updated: 13/9/2023 8:59:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Quyết định công bố 42 doanh nghiệp thuộc danh sách kiểm tra chuyên ngành năm 2023 của Tổng cục Thuế, trong đó nhiều nhất là doanh nghiệp tại TP. HCM và TP. Hà Nội.

Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu