LuatVietnamLogo

blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 (199 trang)
Posted: 16/10/2020 9:02:00 AM | Latest updated: 20/10/2020 1:56:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc Danh sách này sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Luật số 50/2010/QH12status2 , Nghị định 21/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực12/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Điện lực - Năng lượng