LuatVietnam

Đất xen kẹt trong khu dân cư có được phép tách thửa?

Cập nhật 22/6/2022 | Đăng tải: LVN.5479

hoi Trần Ngọc Trung (Hà Nam)
Tôi có mảnh đất xen kẹt trong khu dân cư, diện tích 256 m2. Nay tôi muốn tách làm 2 thửa để cho 2 con thì có được không? Thủ tục cần làm như thế nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) đã giao:

"UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông nghiên cứu quy định cụ thể về diện tích tách thửa tối thiểu và điều kiện tách thửa đất của địa phương và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục hành chính cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất