LuatVietnam

blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?

Công văn số 4062/TCT-CS ngày 7/11/2022 của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế (3 trang)
Posted: 27/12/2022 10:33:08 AM | Latest updated: 28/12/2022 6:50:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Bệnh viện hợp tác kinh doanh (liên danh) với Doanh nghiệp để đầu tư dự án xây dựng khu khám chữa bệnh mà không thành lập cơ sở hạch toán độc lập hoặc pháp nhân mới để thực hiện dự án thì không đáp ứng điều kiện được miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CPstatus2 .

Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn lưu ý, pháp luật về quản lý tài sản công qua các thời kỳ đều không có quy định về hình thức đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp để liên doanh, liên kết thực hiện dự án đầu tư.

Đồng thời, pháp luật về xã hội hóa chỉ có quy định cơ sở xã hội hóa được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; không có quy định hình thức doanh nghiệp bỏ 100% vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong khuôn viên đất của cơ sở xã hội hóa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án