LuatVietnam

blue-check Đề cương báo cáo tình hình cho thuê lao động (năm 2023)

Công văn số 3249/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15/8/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động (13 trang)
Posted: 16/8/2023 8:14:41 AM | Latest updated: 16/8/2023 11:01:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lao động, Bộ Lao động đã yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo tình hình cho thuê lao động cho Bộ này, đồng thời gửi cho Sở Lao động tại địa phương trước ngày 20/8/2023, theo mẫu Đề cương tại Phụ lục 1 đính kèm.

Bao gồm các nội dung như sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh, lĩnh vực sản xuất, địa chỉ trụ sở, giấy phép hoạt động, địa bàn hoạt động...).

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (theo biểu số 1, biểu số 2, biểu số 3 đính kèm).

III. Tình hình chấp hành quy định pháp luật về cho thuê lại lao động (trong năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023).

IV. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy định pháp luật của doanh nghiệp

V. Kiến nghị, đề xuất

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Cho thuê lao độngCập nhật đến: 15-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu