LuatVietnam

Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5652

hoi Phạm Trần Bảo Khánh (HCM)
Nhà thầu tư vấn dự thầu qua mạng (theo Mẫu hồ sơ mời thầu số 4A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT) khi điền biểu mẫu thì có thể sử dụng Mẫu số 05 thuộc biểu mẫu mời thầu và dự thầu để đưa ra các đề xuất sửa đổi liên quan tới điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng hay không?
Nếu các đề xuất sửa đổi thuộc điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng của Mẫu số 4A (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT) không được đưa vào Mẫu số 05 nêu trên thì các đề xuất sửa đổi trên sẽ được đưa vào biểu mẫu nào?

luat Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều kiện chung của hợp đồng bao gồm điều khoản chung, áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên hệ thống. 

Điều kiện cụ thể của hợp đồng bao gồm dữ liệu hợp đồng và điều kiện cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không thay thế được điều kiện chung của hợp đồng.

Liên quan đến điều khoản tham chiếu, theo hướng dẫn tại Chương V Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn nêu trên, điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu dự án, gói thầu, phạm vi công việc, yêu cầu về báo cáo và thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu.

Theo đó, những nội dung góp ý để hoàn thiện điều khoản tham chiếu phải căn cứ nội dung của điều khoản tham chiếu đã quy định trong E-HSMT trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Bên cạnh đó, điều khoản tham chiếu là một phần của hồ sơ mời thầu và thuộc hồ sơ hợp đồng. Trường hợp góp ý đối với điều khoản tham chiếu được chấp thuận thì nội dung góp ý sẽ đưa vào điều kiện cụ thể của hợp đồng (Mục 2.2(i) – Các tài liệu khác thuộc thành phần của hợp đồng). 

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng, việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?