LuatVietnam

blue-check Dịch vụ liên quan đến giáo dục có được miễn thuế TNDN?

Công văn số 59261/CTHN-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về vướng mắc đối với thuế TNDN (4 trang)
Posted: 17/8/2023 7:23:52 AM | Latest updated: 17/8/2023 10:19:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo... thuộc diện miễn thuế TNDN.

Tuy nhiên, theo Công văn này, trường hợp tổ chức giáo dục nhận được khoản tiền để cung cấp dịch vụ cho học sinh, sinh viên thì không thuộc khoản tài trợ cho giáo dục được miễn thuế TNDN theo khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 nêu trên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu