LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tại TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2024

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (57 trang)
Posted: 15/9/2023 12:50:33 PM | Latest updated: 17/9/2023 5:25:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu