LuatVietnam

Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?

Cập nhật 12/9/2022 | Đăng tải: LVN.5539

hoi Đặng Đức Thành
Tôi đang thực hiện Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến đường vành đai Đông Bắc, TP. Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.
Căn cứ quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án, cụ thể:
Theo Khoản 3, Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 về đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thì dự án này thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án theo Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
Tuy nhiên do dự án đã được phê duyệt từ lâu mà chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo nên theo quy định mới tại Điều 30, Mục 3, Chương IV Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 về danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; thì dự án này là đối tượng phải đánh giá tác động môi trường để đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa lớn hơn 10 ha theo Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
Dự án đang triển khai ở bước báo cáo nghiên cứu khả khi (đã có quyết định phê duyệt của cấp quyết định đầu tư) thì việc điều chỉnh cơ cấu chi phí bao gồm tên và giá trị trong tổng mức đầu tư (điều chỉnh từ lập kế hoạch bảo vệ mô trường sang việc lập đánh giá tác động môi trường) thuộc quyền quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư hay là thuộc quyền quyết định của chủ đầu tư?

luat Bộ Xây dựng:

Về nội dung liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường, việc xử lý chuyển tiếp thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được quy định tại Điều 171 Luật này; trong đó có nội dung quy định đối với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Về nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, ngày 9/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gồm cả điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng) đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4, Điều 44 Nghị định này.

Đề nghị ông Đặng Đức Thành nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên và các quy định pháp luật khác có liên để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành
otvet Ban quản lý dự án có được thực hiện quyền của chủ đầu tư?
otvet Dự án sửa chữa công trình quốc phòng có lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng?
otvet Dự án sử dụng vốn ngoài đầu tư công được quyết toán theo quy định nào?
otvet Từ 15/10/2021, chi phí quản lý dự án áp dụng theo định mức mới
otvet Chi phí giám sát thi công chưa dự toán có được chấp nhận quyết toán?
otvet Từ 1/1/2021, bỏ khống chế hạn mức vốn dự án do chủ đầu tư tự quản lý
otvet Chủ đầu tư có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc quản lý dự án?
otvet Thủ tục bổ sung hạng mục công việc nằm ngoài phạm vi phê duyệt đầu tư
otvet Chủ đầu tư có được tự thẩm định dự án thiết kế 1 bước?
otvet Chi phí thẩm tra dự toán bổ sung tính như thế nào?