LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết

Công văn số 40840/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán (3 trang)
Posted: 19/8/2022 10:55:46 AM | Latest updated: 22/8/2022 1:57:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Đối với các hóa đơn giấy đã lập trước đây, nếu sau khi áp dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 có sự giảm trừ doanh thu (như giảm trừ giá trị quyết toán công trình chẳng hạn) thì cần có biên bản ghi nhận sự điều chỉnh về doanh thu, sau đó bên bán thông báo đến cơ quan thuế bằng mẫu 04/SS-HĐĐT (ban hành tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) và tiến hành lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn (bản giấy trước đó)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 29-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Không bắt buộc lập biên bản ghi nhận sai sót khi xuất HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử