LuatVietnam

Lược đồ | Điều chỉnh hóa đơn

Tổng số 28 bản ghi | Cập nhật đến: 19-Jan-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 7/1/2022 Hóa đơn điều chỉnh phải ghi kèm Mẫu số và Ký hiệu của hóa đơn có sai sót
(Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 )

Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót Xem thêm

...

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Trường hợp có sai; mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

c) Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... ngày... tháng... năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

blue-check 16/8/2022 Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
(Công văn số 40217/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khi áp dụng HĐĐT mẫu mới, nếu phát hiện hóa đơn đã lập và gửi cho khách hàng bị sai sót đơn giá thanh toán, doanh nghiệp có thể lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới; trên HĐĐT điều chỉnh hoặc thay mới phải ghi dòng chữ "Điều chỉnh/Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Xem thêm

Đối với trường hợp đã lập HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn sai sót nêu trên, doanh nghiệp không phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT .

HƯỚNG DẪN
blue-check 7/1/2022 Được ghi số âm trên hóa đơn điều chỉnh
(Điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp Xem thêm

...

1. Đối với hóa đơn điện tử:

...

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

blue-check 18/8/2022 Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
(Công văn số 40840/CTHN-TTHT)

Đối với các hóa đơn giấy đã lập trước đây, nếu sau khi áp dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 có sự giảm trừ doanh thu (như giảm trừ giá trị quyết toán công trình chẳng hạn) thì cần có biên bản ghi nhận sự điều chỉnh về doanh thu, sau đó bên bán thông báo đến cơ quan thuế bằng mẫu 04/SS-HĐĐT (ban hành tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) và tiến hành lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn (bản giấy trước đó)

blue-check 18/7/2022 Không bắt buộc lập biên bản ghi nhận sai sót khi xuất HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế
(Công văn số 34787/CTHN-TTHT)

Khi áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu phát hiện hóa đơn đã gửi cho người mua bị sai sót thì doanh nghiệp xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT mới để điều chỉnh lại nội dung sai sót.

Việc lập biên bản điều chỉnh trước khi phát hành HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT mới chỉ bắt buộc nếu các bên có thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được miễn lập biên bản điều chỉnh.

blue-check 30/6/2022 Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
(Công văn số 30946/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty đang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu sau khi lập và gửi hóa đơn cho người mua mà phát hiện có sai sót thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này. Xem thêm

Riêng trường hợp có sai sót về giá trị trên hóa đơn, cần lưu ý, theo điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ ghi dấu dương (nếu điều chỉnh tăng giá trị), ghi dấu âm (nếu điều chỉnh giảm giá trị).

blue-check 8/6/2022 Cách xử lý HĐĐT ghi sai số tiền thanh toán
(Công văn số 6521/CTTPHCM-TTHT)

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp bên cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn giao cho bên mua nhưng sau đó các bên đối soát dữ liệu dẫn đến chênh lệch số tiền thanh toán thì có thể lựa chọn phát hành HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Nếu hóa đơn có sai sót được lập theo quy định cũ (Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 ) thì các bên căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC để lập biên bản và HĐĐT thay thế, đồng thời gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo cho cơ quan thuế được biết.

blue-check 20/5/2019 Cách điều chỉnh hóa đơn ghi sai thuế GTGT
(Công văn số 35851/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn giao khách hàng mới phát hiện xác định sai thuế GTGT (ghi không chịu thuế GTGT thay vì phải áp dụng thuế suất 10%) thì Công ty và khách hàng phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh. Xem thêm

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tăng thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra tương ứng vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

blue-check 29/10/2018 Được điều chỉnh hóa đơn hàng khuyến mại nếu lỡ tính thuế GTGT
(Công văn số 72007/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại theo đúng quy định của Luật thương mại thì khi xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại được ghi giá tính thuế GTGT bằng 0, tức được miễn thuế (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Xem thêm

Trường hợp Công ty xuất hóa đơn ghi giá tính thuế khác với quy định trên và đã kê khai thuế thì được lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh để chỉnh sửa lại giá tính thuế bằng 0.

Cũng là hàng hóa khuyến mại, nhưng nếu Công ty chưa làm thủ tục đăng ký khuyến mại theo quy định thì khi xuất hóa đơn phải tính thuế GTGT như hàng hóa cho tặng.

blue-check 11/4/2016 Điều chỉnh giá dịch vụ, phải điều chỉnh hóa đơn và hồ sơ thuế
(Công văn số 18356/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ, đã phát hành hóa đơn và kê khai thuế nhưng sau đó điều chỉnh lại giá dịch vụ thì phải xuất hóa đơn điều chỉnh và kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế. Việc kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 Xem thêm

Đơn vị mua dịch vụ được kê khai khấu trừ các hóa đơn này nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 . Cần lưu ý đối với hóa đơn phát sinh trước 2014, chỉ được kê khai khấu trừ trong thời hạn 06 tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1

THAM KHẢO
blue-check 20/6/2022 Không bắt buộc điều chỉnh các hóa đơn ghi chung thuế suất 8% phát hành trước 20/6/2022
(Điều 3 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP)

Trước khi có Nghị định số 41/2022/NĐ-CP, Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 yêu cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế suất GTGT phải lập hóa đơn riêng. Nếu làm khác sẽ được hiểu là lập hóa đơn sai quy định. Xem thêm

Tuy nhiên, từ sau ngày 20/6/2022, các hóa đơn nói trên sẽ được phép tồn tại và không bắt buộc phải điều chỉnh

blue-check 10/11/2022 Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
(Công văn số 54309/CTHN-TTHT)

Đối với các hóa đơn được lập trước đây theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , nếu phát hiện sai sót sau khi công ty đã chuyển sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì được xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC . Xem thêm

Theo đó, công ty và khách hàng phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời công ty gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và xuất HĐĐT thay thế.

Cần lưu ý, HĐĐT mới phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Nếu Công ty xuất HĐĐT mới là loại có mã thì phải gửi cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi lại cho khách hàng.

blue-check 26/9/2022 Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
(Công văn số 46904/CTHN-TTHT)

Trường hợp số tiền ghi trên hóa đơn điện tử bị sai sót, bên phát hành có thể chọn một trong hai cách quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , tức lập hóa đơn điều chỉnh số tiền (ghi tăng/giảm) hoặc lập hóa đơn mới thay thế Xem thêm

Một hướng dẫn khác, trường hợp doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, nếu cần hóa đơn để thu các khoản tiền phát sinh trước ngày ngừng kinh doanh thì có thể nộp đơn theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT (Phụ lục 1A Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) để xin cơ quan Thuế cấp hóa đơn điện tử. Nếu được chấp thuận, đơn vị này sẽ truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

blue-check 15/11/2021 Thu hồi hay điều chỉnh hóa đơn nếu hợp đồng bị hủy?
(Công văn số 46420/CTHN-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp hợp đồng thuê đất bị hủy và bên thuê được trả lại tiền thuê thì các bên phải lập biên bản ghi rõ sự việc, đồng thời bên cho thuê phải lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Sau đó, căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, các bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Đối với khoản bồi thường do hủy hợp đồng, được miễn trích nộp thuế GTGT và chỉ cần lập chứng từ thu (khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 2/11/2020 Thuế nộp thừa do điều chỉnh hóa đơn có được hoàn lại?
(Công văn số 95845/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp sau khi xuất hóa đơn dịch vụ và kê khai thuế, Công ty mới phát hiện sai sót thì phải lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh, đồng thời kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ có sai sót. Xem thêm

Sau khi kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế GTGT, nếu Công ty phát sinh số thuế nộp thừa thì được bù trừ hoặc hoàn thuế theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (hiệu lực từ 1/7/2020).

Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế (nếu có) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 71 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

blue-check 6/4/2020 Được phép điều chỉnh hóa đơn hàng nông sản nếu lỡ tính thuế GTGT
(Công văn số 3471/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với hàng nông sản mua bán giữa các doanh nghiệp thuộc diện miễn khai nộp thuế GTGT, nếu lỡ lập hóa đơn có thuế GTGT thì được phép điều chỉnh lại.

blue-check 24/2/2020 Biên bản điều chỉnh hóa đơn phải lập bằng giấy nếu bên mua không thể ký điện tử
(Công văn số 7639/CT-TTHT)

Đối với biên bản điều chỉnh sai sót cho hóa đơn điện tử, về nguyên tắc bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua. Xem thêm

Theo đó, nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử. Ngược lại, nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải lập bằng giấy và ký trực tiếp.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
red-check 12/5/2020 Hóa đơn nếu cơ quan thuế phát hiện và thông báo có sai sót bắt buộc phải hủy
(Điểm c Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CPstatus2 )

Nếu quá thời hạn mà cơ quan thuế thông báo cho biết hóa đơn (điện tử) đã lập có sai sót mà bên bán chưa làm thủ tục hủy thì mức phạt sẽ là 4 - 8 triệu đồng

blue-check 19/1/2023 Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
(Công văn số 3136/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với HĐĐT đã lập bị sai sót về số tiền, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới và không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế. Xem thêm

Tuy nhiên, phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm" trên HĐĐT điều chỉnh hoặc dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm" trên HĐĐT mới.

blue-check 13/10/2022 Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
(Công văn số 49535/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , hồ sơ khai bổ sung được nộp cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh các HĐĐT điều chỉnh hay HĐĐT thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai sót.

blue-check 11/10/2022 Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
(Công văn số 49049/CTHN-TTHT)

Việc khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, doanh nghiệp sẽ kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế có sai sót. Xem thêm

Về cách xử lý hóa đơn khi phát sinh hoàn vé máy bay cho khách hàng, nếu là hóa đơn lập theo quy định cũ (Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 ) sẽ xử lý theo các bước hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Nếu là HĐĐT được lập theo quy định mới (Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) sẽ xử lý theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Riêng trường hợp sai sót về giá trị trên hóa đơn thì xử lý theo hướng dẫn tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

blue-check 5/10/2022 Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
(Công văn số 48317/CTHN-TTHT)

Đối với các hóa đơn cũ được xuất theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , nếu sau khi đã chuyển sang áp dụng HĐĐT mới phát hiện sai sót thì Công ty xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC . Xem thêm

Theo đó, Công ty và khách hàng phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 gửi cơ quan thuế và xuất HĐĐT thay thế.

Việc khai bổ sung HĐĐT thay thế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, lưu ý, trường hợp việc khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì Công ty chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, miễn nộp Tờ khai bổ sung.

blue-check 26/9/2022 Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
(Công văn số 46907/CTHN-TTHT)

Sau khi đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu phát hiện hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử loại cũ đã lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 có sai sót, bên bán và bên mua cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó bên bán thông báo cho cơ quan Thuế được biết theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT (ban hành tại Nghịnh định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ), sau đó lập hóa đơn điện tử loại mới để thay thế

blue-check 29/8/2022 Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
(Công văn số 42535/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty có lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn bị sai, sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế tại kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Riêng trường hợp khai bổ sung hóa đơn dẫn đến tăng số thuế phải nộp thì phải nộp đủ tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định.

blue-check 9/6/2022 Làm thế nào nếu không thể phát hành HĐĐT thay thế do lỗi phần mềm?
(Công văn số 6564/CTTPHCM-TTHT)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, trường hợp Công ty lập HĐĐT có mã bị sai sót nội dung nhưng chưa thể phát hành HĐĐT thay thế do hệ thống phần mềm bị sự cố kỹ thuật thì phải đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm HĐĐT nhanh chóng khắc phục sự cố để Công ty xuất hóa đơn thay thế. Xem thêm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khi hệ thống phần mềm HĐĐT bị sự cố, đơn vị cung cấp phần mềm có trách nhiệm thông báo cho người bán được biết, đồng thời phối hợp với Tổng cục Thuế nhanh chóng khắc phục sự cố, hỗ trợ người bán lập HĐĐT để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời gian ngắn nhất.

Mức phạt trong trường hợp cung cấp phần mềm HĐĐT không đảm bảo quy định dao động tư 4 - 8 triệu đồng (Điều 31 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 9/6/2022 Phát hành HĐĐT thay thế cho các hóa đơn mẫu cũ phải thông báo với Thuế
(Công văn số 6560/CTTPHCM-TTHT)

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Công ty trước đây có lập hóa đơn thu tiền theo tiến độ trong hợp đồng bán căn hộ, nếu phát hiện sai sót sau thời điểm đã chuyển sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì được xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC . Xem thêm

Cụ thể, Công ty và khách hàng phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế trước khi phát hành HĐĐT thay thế.

blue-check 27/1/2021 Điều chỉnh hóa đơn phải khai bổ sung hồ sơ thuế
(Công văn số 3457/CTHN-TTHT)

Các hóa đơn đã kê khai thuế nếu phát hiện lập sai thì bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

Kể từ ngày 5/12/2020, việc kê khai, khai bổ sung thuế được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và văn bản hướng dẫn thi hành.

blue-check 29/3/2019 Điều chỉnh hóa đơn đầu vào hay đầu ra đều phải khai bổ sung hồ sơ thuế
(Công văn số 13696/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty phát sinh hóa đơn điều chỉnh, cho dù là hóa đơn đầu vào hay đầu ra đều phải khai bổ sung điều chỉnh doanh số mua/bán, thuế đầu vào/đầu ra.

Thời điểm kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020