LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải nộp bổ sung tiền thuê đất phát sinh thêm

Công văn số 3257/TCT-CS ngày 1/8/2023 của Tổng cục Thuế về nghĩa vụ tài chính về đất (1 trang)
Posted: 25/8/2023 10:51:17 AM | Latest updated: 28/8/2023 8:43:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CPstatus2 ) và khoản 6 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CPstatus2 ), trường hợp người sử dụng đất, người thuê đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) thì phải nộp bổ sung theo nguyên tắc sau:

(i) Trường hợp người sử dụng đất, người thuê đất đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và sau đó đề nghị điều chỉnh quy hoạch thì nộp bổ sung phần phát sinh thêm;

(ii) Trường hợp người sử dụng đất, người thuê đất chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh trước khi điều chỉnh quy hoạch cộng với tiền chậm nộp tương ứng; đồng thời nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh thêm do điều chỉnh quy hoạch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu