LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Công văn số 1935/BXD-HĐXD ngày 1/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (1 trang)
Posted: 10/6/2022 10:16:10 AM | Latest updated: 14/6/2022 4:47:28 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, đối với dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực (3/3/2021) thì không phải thẩm định lại.

Tuy nhiên, trường hợp sau đó chủ đầu tư có điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng thì bắt buộc phải tái thẩm định theo các quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Về thẩm quyền thẩm định, trường hợp thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP sẽ do cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định việc điều chỉnh; trường hợp không thuộc khoản 1 Điều 39 thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng